Nội dung bài học

Thực hành hoàn thiện các module trên hệ thống HRM: Client, Project, Task,...

1. Login HRM System

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester

2. Mở trang Clients list

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester

3. Thêm mới một Client

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester

4. Xử lý các chức năng còn lại trong Client

- Add trùng
- Edit + Edit trùng
- Delete
- Search

(Mỗi cái phải search check lại)

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester


5. Open Project để verify lại Client vừa Add

Dự án -> Thêm mới -> Dropdown Khách hàng

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành trên hệ thống HRM System | Anh Tester


Thao tác các chức năng còn lại


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học