Nội dung bài học

Cách xử lý Dropdown, Select Option, Radio, Checkbox, Textarea

1. Làm việc với Checkbox

Link Demo: https://demo.anhtester.com/basic-checkbox-demo.html

Trong các ứng dụng web, checkbox là một trong những element bạn sẽ thường gặp rất là nhiều. Vậy thì làm thế nào để test checkbox này với selenium? Một cách trực quan, thì ta có thể nhận biết ngay lập tức màn hình chức năng này có checkbox hay không, checkbox nào đã được check hay chưa được check. Tuy nhiên, làm thế nào để selenium làm được điều này, chúng ta cùng tìm hiểu bài toán và tìm ra lời giải dưới đây nhé.

Bài toán đặt ra là, đầu tiên kiểm tra xem checkbox lựa chọn đã được check hay chưa, nếu chưa check thì check vào ô checkbox đó với hai trường hợp là đối với group có một checkbox và group có nhiều checkbox.

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

Trường hợp check một checkbox:

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

Hay với trường hợp có nhiều checkbox:

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

Để biết được element này có phải là checkbox hay không, ta sẽ dựa vào attribute trong thẻ HLML của phần tử, ở ví dụ trên ta có thể quan sát thấy các checkbox đều có type = "checkbox".

Đầu tiên, ta sẽ kiểm tra xem checkbox này đã được check hay chưa, hay kiểm tra checkbox này có giá trị default đã đúng chưa – và thường thì giá trị default của cách checkbox sẽ là chưa check, bằng cách sử dụng hàm isSelected().

Nếu như checkbox đó đã được check, kết quả trả về là True, và ngược lại chưa được check thì kết quả trả về là False.

driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).isSelected()

Tiếp theo, nếu như check box chưa được check thì thực hiện click vào ô checkbox đó:

//Kiểm tra check box đã được check hay chưa
Boolean isSelected = driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).isSelected();

//Nếu chưa được check thì click vào ô check box đó
if(isSelected == false)
{
  driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).click();
}

Có thể thực hiện với trường hợp ngược lại là nếu checkbox đã được check thì thực hiện bỏ check cho check box, trường hợp này về bản chất thì không khác so với trường hợp true, vì với check box thì ta click lần 1 là check, click tiếp lần 2 thì là bỏ check, do đó ta cũng sẽ làm tương tự đối với trường hợp false này.

Để yên tâm hơn với việc đảm bảo được là check box này đã được check thì ta có thể sử dụng isSelected() sau câu lệnh thực hiện check checkbox như thế này để kiểm tra:

Boolean isSelected = driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).isSelected(); if(isSelected == false)
{
driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).click();
}
//Check xem checkbox đã được check và in kết quả này ra màn hình //(có thể là true hoặc false)

System.out.println(driver.findElement(By.id("isAgeSelected")).isSelected());

Với trường hợp có nhiều check box và ta muốn check nhiều hơn 1 trong số đó thì cũng chỉ cần kiểm tra và thêm thao tác click vào ô checkbox tiếp theo muốn check:

//Check ô checkbox đầu tiên
driver.findElement(By.xpath (".//*[@id='easycont']/div/div[2]/div[2]/div[2]/div[1]/label/input")).click();

//Check ô checkbox tiếp theo
driver.findElement(By.xpath (".//*[@id='easycont']/div/div[2]/div[2]/div[2]/div[4]/label/input")).click();

 

MULTI CHECKBOX

Cách thức chạy auto cho Multi Checkbox/Element nào đó:

- Lấy ra Xpath dạng List chứa checkbox => Số lượng checkbox
Ví dụ: //div[@class='col-md-6 text-left']//div[2]//div[2]//div -> Tổng số Checkbox

+ Cách 1: Duyệt từng item trong List => Lấy ra được từng dòng chứa checkbox đó
listItem.get(i)

+ Cách 2: Dựa vào tổng số item và vị trí từng item của List trên để lấy ra đường dẫn tới chính xác element cần xử lý (input, label)

Duyệt vòng lặp for i chạy từ 0 đến tổng số item của List trên để truyền vào Xpath của Element

Ví dụ:
//div[@class='col-md-6 text-left']//div[2]//div[2]//div[ i+1 ]//input (TH cụ thể) - Checkbox
//div[@class='col-md-6 text-left']//div[2]//div[2]//div[ i+1 ]//label (TH cụ thể)
//div[@class='col-md-6 text-left']//div[2]//div[2]//div[ i+1 ]//a (TH cụ thể)
//div[@class='col-md-6 text-left']//div[2]//div[2]//div[ i+1 ]//li (TH cụ thể)

package anhtester.Bai8DropdownCheckboxRadio;

import anhtester.Helpers;
import anhtester.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;

import java.util.List;

public class CheckBoxDynamic {

  public static void main(String[] args) {
    WebDriver driver;
    driver = SetupBrowser.getDriver();

    driver.get("https://demo.anhtester.com/basic-checkbox-demo.html");
    Helpers.sleep(2);
    //Chon nut checkbox
    WebElement checkbox1 = driver.findElement(By.xpath("//label[text()='Option 1']//input"));
    WebElement checkbox2 = driver.findElement(By.xpath("//label[text()='Option 2']//input"));

    //Clik chon 2 checkbox
    checkbox1.click();
    checkbox2.click();

    Helpers.sleep(1);
    //Cach kiem tra cac o checkbox da duoc click hay chua

    //1. Lay het list checkbox
    List<WebElement> listCheckbox = driver.findElements(By.xpath("(//div[@class='panel-body'])[3]//div[@class='checkbox']//input"));

    Helpers.logConsole("Tong so luong checkbox: " + listCheckbox.size());

    //2. Duyet List tren de lay ra tung thang checkbox
    for (int i = 0; i < listCheckbox.size(); i++) {
      //Lay ra tung vi tri checkbox theo thu tu bat dau tu 0
      Helpers.logConsole(listCheckbox.get(i).isSelected());

      //Tao bien luu gia tri True False de if else (dat dieu kien)
      boolean isCheckbox = listCheckbox.get(i).isSelected(); //Tra ra True/False

      //3.1 Cach lay tung item (WebElement) trong List de so sanh
      if (isCheckbox == true) {
        Helpers.logConsole("Vi tri thu " + (i + 1) + " Passed");
      }
    }

    //3.2 Cach chi dinh tung thang item trong list cu the de so sanh
    Helpers.logConsole("--------------");
    if (listCheckbox.get(0).isSelected() == true) {
      Helpers.logConsole("Vi tri thu nhat Passed");
    }
    if (listCheckbox.get(1).isSelected() == true) {
      Helpers.logConsole("Vi tri thu hai Passed");
    }

    //3.3 Cach lay ra tung element cu the - dua vao so luong item cua List tren
    Helpers.logConsole("--------------");
    //Duyet List tren de lay ra tung thang checkbox
    for (int i = 0; i < listCheckbox.size(); i++) {

      //Lay ra Element theo thu tu trong List WebElement da luu de kiem tra tung thang Checkbox
      WebElement itemCheckbox = driver.findElement(By.xpath("(//div[@class='panel-body'])[3]//div[@class='checkbox'][" + (i + 1) + "]//input"));
      Helpers.logConsole(itemCheckbox.isSelected());

    }

    Helpers.sleep(1);
    driver.quit();
  }
}


2. Làm việc với Radio button

Link Demo: https://demo.anhtester.com/basic-radiobutton-demo.html

Cũng tương tự như checkbox, radio button cũng là một trong những element ta thường hay gặp trong các ứng dụng web.

Trong một nhóm các radio button, tại một thời điểm thì ta chỉ có thể chọn một radio button cho các option đó. Trong HTML, các radio button nằm trong thẻ input và có attribute là type = "radio".

Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây về radio button:

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

HTML:

Radio_btn_html

Và ta có một vài vấn đề có thể làm với radio button như sau:

 1. Xác định locator của các radio button – có thể sử dụng nhiều cách để lấy ra được locator của các element này.
 2. Kiểm tra giá trị mặc định của radio, hoặc kiểm tra xem radio đó đã được chọn hay chưa
 3. Có thể click chọn nếu như radio button này chưa được chọn, hoặc chọn một radio khác khi radio kia đã được chọn
 4. Ngoài ra, trước khi click chọn radio button, ta có thể kiểm tra xem radio button đó có enable hay không – Case này được dùng trong trường hợp đối với một vài yêu cầu sau khi đã thực hiện một vài thao tác trước đó thì mới xuất hiện radio.

Đầu tiên, xác định locator của radio button:

driver.findElement(By.xpath("//input[@value = 'Female']")

Tiếp theo, kiểm tra giá trị mặc định của radio button là đã được check hay chưa bằng cách sử dụng hàm isSelected()– Hàm này quen quen,  cũng được dùng để kiểm tra với các checkbox phía trên rồi đó.

driver.findElement(By.xpath("//input[@value = 'Female']")).isSelected()

Kế tiếp nữa, là thực hiện click chọn radio button đó bằng cách sử dụng hàm click(), với locator đã tìm được ở bước đầu tiên:

driver.findElement(By.xpath("//input[@value = 'Female']")).click();

Với trường hợp kiểm tra xem radio button có thể select được (enable and clickable) trên ứng dụng hay không ta có thể sử dụng hàm .isEnabled() để kiểm tra.

driver.findElement(By.xpath("//input[@value = 'Female']")).isEnabled()

Ngoài ra còn có thể sử dụng hàm isDisplayed() để kiểm tra phần tử ấy có đang hiển thị hay không:

driver.findElement(By.xpath("//input[@value = 'Female']")).isDisplayed()


3. Làm việc với Dropdown List

3.1. Dropdown List tĩnh

Link Demo:

Giải pháp:

 • Selenium WebDriver hỗ trợ kiểm tra các phần tử Dropdown/ List bằng cách sử dụng lớp Select thay vì sử dụng lớp WebElement
  import org.openqa.selenium.support.ui.Select;​
 • Lớp Select cung cấp các phương pháp và thuộc tính khác nhau để tương tác với dropdown/ list qua phần tử HTML là thẻ Select

[Selenium Java] Lesson 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

Các phương thức sử dụng:

 • Select dropdown sử dụng thuộc tính ID:

  HTML: <select id="job1" name="user_job1">
  Select select = new Select(driver.findElement(By.id("job1")));​

 • Select một giá trị trong dropdown sử dụng visible text (thường sử dụng)

  HTML
  : <option value="automation">Automation Tester</option>
  select.selectByVisibleText("Automation Tester");​

   

  Hoặc: Select một giá trị trong dropdown sử dụng value
  select.selectByValue("automation");​

   


 • Hoặc: Select một giá trị trong dropdown sử dụng index (bắt đầu từ vị trí số 0)
  select.selectByIndex(3);​

  => <option value=”website>Website Tester</option>

 • Kiểm tra dropdown có hỗ trợ dạng multi-select hay không:
  Assert.assertFalse(select.isMultiple());​
 • Kiểm tra dropdown có 5 giá trị:
  Assert.assertEquals(5, select.getOptions().size());​
  => Mỗi 1 giá trị tương ứng với 1 thẻ

 • Kiểm tra giá trị trong dropdown hiển thị đúng sau khi đã chọn thành công (giá trị đã chọn sẽ luôn hiển thị ở vị trí đầu tiên):
  Assert.assertEquals("Manual Tester", select.getFirstSelectedOption().getText());​


3.2. Dropdown List động

Link Demo: https://techydevs.com/demos/themes/html/listhub-demo/listhub/index.html

Phần trước với các kiểu drop down list và các method dùng trong việc xử lý các drop down list tĩnh. Phần sẽ là các gợi ý và xử lý với drop down list động (Dynamic drop down list), để các bạn có thể dễ dàng làm việc với tất cả các loại drop down khi automate!

Bắt đầu, mình sẽ lấy một ví dụ về một drop down động khác để cùng hiểu hơn về yêu cầu của bài toán cũng như hướng giải quyết nhé.

Dưới đây là một trang web về đặt vé máy bay, người dùng sẽ click vào ô textbox điểm khởi hành để nhập vào điểm khởi hành chuyến bay. Khi click vào đó, trang web hiển thị ra danh sách các điểm khởi hành được gợi ý, người dùng có thể chọn từ list đó hoặc nhập vào các từ khóa, hệ thống sẽ hiển thị tên gợi ý tương ứng gần đúng với từ khóa nhập vào nhất.

[Selenium Java] Bài 8: Cách xử lý Dropdown, Radio, Checkbox | Anh Tester

Trong trường hợp này, ta không thể sử dụng cách thông thường sử dụng với drop down list tĩnh là dùng select sau đó sử dụng các thuộc tính của phần tử HTML để lấy giá trị cho text box được, mà phải sử dụng bằng cách khác, cách này được mô tả theo kịch bản dưới đây:

Bước 1. Truy cập trang web
Bước 2. Click vào trường Category
Bước 3. Search từ khóa cần tìm
Bước 4. Click chọn category hiển thị trong dropdown phía dưới

Kết quả mong muốn là Category đã chọn được hiển thị vào ô textbox trong dropdown.

Và ngoài ra, xét về hiệu năng run code này thì được đánh giá là không được tốt bằng việc sử dụng các cách khác. Do đó, hãy cố gắng lấy locator để làm sao đọc dễ hiểu, dễ nắm bắt và quan trọng là ít bị ảnh hưởng bởi những thay đổi cập nhật nhất có thể nhé!

An build thêm cái website này hỗ trợ các bạn chạy auto test nè:

https://demo.anhtester.com/

 

Video Phần 2:

==> Link phần 2

Video Phần 3:

==> Link phần 3


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học