Nội dung bài học

Cách đọc và ghi dữ liệu test với file Excel trong Selenium Java

Cài đặt thư viện Apache Poi

Sử dụng Maven để cài thưu viện POI apache trong pom.xml của dự án maven của bạn. Hiện Anh Tester đang sử dụng java poi phiên bản 5.x, tất cả các phiên bản mới nhất có thể được tìm thấy tại đây

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi -->
  <dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi</artifactId>
    <version>5.0.0</version>
  </dependency>

  <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.poi/poi-ooxml -->
  <dependency>
    <groupId>org.apache.poi</groupId>
    <artifactId>poi-ooxml</artifactId>
    <version>5.0.0</version>
  </dependency>


Tạo class để lưu các hàm xử lý Excel. Cụ thể An đặt là ExcelHelpers.ExcelHelpers.class

package anhtester.common.helpers;

import java.awt.Color;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.apache.poi.ss.usermodel.*;

public class ExcelHelpers {

  private FileInputStream fis;
  private FileOutputStream fileOut;
  private Workbook wb;
  private Sheet sh;
  private Cell cell;
  private Row row;
  private CellStyle cellstyle;
  private Color mycolor;
  private String excelFilePath;
  private Map<String, Integer> columns = new HashMap<>();

  public void setExcelFile(String ExcelPath, String SheetName) throws Exception {
    try {
      File f = new File(ExcelPath);

      if (!f.exists()) {
        f.createNewFile();
        System.out.println("File doesn't exist, so created!");
      }

      fis = new FileInputStream(ExcelPath);
      wb = WorkbookFactory.create(fis);
      sh = wb.getSheet(SheetName);
      //sh = wb.getSheetAt(0); //0 - index of 1st sheet
      if (sh == null) {
        sh = wb.createSheet(SheetName);
      }

      this.excelFilePath = ExcelPath;

      //adding all the column header names to the map 'columns'
      sh.getRow(0).forEach(cell ->{
        columns.put(cell.getStringCellValue(), cell.getColumnIndex());
      });

    } catch (Exception e) {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }

  public String getCellData(int rownum, int colnum) throws Exception{
    try{
      cell = sh.getRow(rownum).getCell(colnum);
      String CellData = null;
      switch (cell.getCellType()){
        case STRING:
          CellData = cell.getStringCellValue();
          break;
        case NUMERIC:
          if (DateUtil.isCellDateFormatted(cell))
          {
            CellData = String.valueOf(cell.getDateCellValue());
          }
          else
          {
            CellData = String.valueOf((long)cell.getNumericCellValue());
          }
          break;
        case BOOLEAN:
          CellData = Boolean.toString(cell.getBooleanCellValue());
          break;
        case BLANK:
          CellData = "";
          break;
      }
      return CellData;
    }catch (Exception e){
      return"";
    }
  }

  //Gọi ra hàm này nè
  public String getCellData(String columnName, int rownum) throws Exception {
    return getCellData(rownum, columns.get(columnName));
  }

  public void setCellData(String text, int rownum, int colnum) throws Exception {
    try{
      row = sh.getRow(rownum);
      if(row ==null)
      {
        row = sh.createRow(rownum);
      }
      cell = row.getCell(colnum);

      if (cell == null) {
        cell = row.createCell(colnum);
      }
      cell.setCellValue(text);

      fileOut = new FileOutputStream(excelFilePath);
      wb.write(fileOut);
      fileOut.flush();
      fileOut.close();
    }catch(Exception e){
      throw (e);
    }
  }

}

[Selenium Java] Bài 26: Đọc data test từ file Excel | Anh Tester

Gọi lại dùng

@Test
  public void signInPage() throws Exception {

    // Setup đường dẫn của file excel
    excel.setExcelFile("src/test/resources/Book1.xlsx", "Sheet1");

    signInPage = new SignInPage(driver);
    driver.get("https://crm.anhtester.com");

    // Đọc data từ file excel
    signInPage.signIn(excel.getCellData("username", 2), excel.getCellData("password", 2));

    //Ghi data vào file excel
    excel.setCellData("anhtester.com", 5, 0);

    // Chú ý: dòng và cột trong code nó hiểu bắt đầu từ 0

    Thread.sleep(2000);
  }


[Selenium Java] Bài 26: Đọc data test từ file Excel | Anh Tester

File Excel

[Selenium Java] Bài 26: Đọc data test từ file Excel | Anh Tester


Đọc và ghi nhiều dòng trong file Excel

@Test
  public void signInPageReadExcelDynamic() throws Exception {

    //Setup đường dẫn của file excel
    excel.setExcelFile("src/test/resources/Book1.xlsx", "Sheet1");

    signInPage = new SignInPage(driver);
    driver.get("https://crm.anhtester.com");

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
      signInPage.signIn(excel.getCellData("username", i), excel.getCellData("password", i));
      Thread.sleep(1000);
    }

    // Ghi nhiều dòng vào file
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
      excel.setCellData("AN01", i, 3);
    }
  }


[Selenium Java] Bài 26: Đọc data test từ file Excel | Anh Tester


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học