Nội dung bài học

Cách xử lý so sánh dữ liệu khi tìm kiếm hoặc lọc trong table

Hàm xử lý cho ProjectPage.class


public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {
    //Xác định số dòng của table sau khi search
    List<WebElement> row = driver.findElements(By.xpath("//table//tbody/tr"));
    int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
    System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
    //Duyệt từng dòng
    for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
      WebElement elementCheck = driver.findElement(By.xpath("//table//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

      JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
      js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", elementCheck);

      System.out.print(value + " - ");
      System.out.println(elementCheck.getText());
      Assert.assertTrue(elementCheck.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase()), "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
    }

  }​

 

Gọi lại bên test case

@Test
  public void searchProject() throws InterruptedException {
    projectPage.enterSearchValue("4,000");
    Thread.sleep(2000);
    projectPage.checkSearchTableByColumn(4, "4,000");
  }

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học