Nội dung bài học

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. Eclipse IDE 2021-03.exe
 2. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 3. testng-7.4.0.jar
 4. jdk-16.0.1_windows-x64_bin.exe
 5. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
 6. jdk-8u291-windows-x64.exe
 7. chromedriver.exe (version 91)
 8. chromedriver-win32-v94.zip (version 91)
 9. apache-maven-3.6.3.zip
 10. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 11. ATUTestRecorder_2.1.zip
Cập nhật chromedriver.exe version phù hợp:
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://pos.anhtester.com/

CRM: https://crm.anhtester.com/

HRM: https://hrm.anhtester.com/Anh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn.

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Zalo Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Zalo
Manual Testing:   https://zalo.me/g/mmwgnt932
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam (QA, QC, Software Tester)

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Zalo Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Zalo
Manual Testing:   https://zalo.me/g/mmwgnt932
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam (QA, QC, Software Tester)

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học