Nội dung bài học

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. Eclipse IDE 2021-03.exe
 2. Eclipse IDE 2021-12.exe
 3. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 4. testng-7.4.0.jar
 5. jdk-17.0.1_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 6. jdk-16.0.1_windows-x64_bin.exe
 7. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
 8. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 9. jdk-11.0.12_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 10. jdk-8u291-windows-x64.exe
 11. jdk-8u331-windows-x64.zip (giải nén dùng ngày)
 12. chromedriver-win.zip.(version 96)
 13. chromedriver-macos.zip.(version 96)
 14. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 15. ATUTestRecorder_2.1.zip
 16. webdrivermanager-4.4.3.zip
 17. apache-maven-3.6.3.zip
 18. allure-2.14.0.zip


Cập nhật chromedriver.exe version phù hợp:

https://sites.google.com/chromium.org/driver/


Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community)

https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Link tải Eclipse (cứ chơi bản mới nhất đi)

https://www.eclipse.org/downloads/

 

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://pos.anhtester.com/

CRM: https://crm.anhtester.com/

HRM: https://hrm.anhtester.com/

Demo: https://demo.anhtester.com/


Anh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn.


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học