Nội dung bài học

Khởi chạy Browser tùy chỉnh (multi browser) không cần chạy bên file XML

BaseSetup.class

public WebDriver setupDriver(String browserType) {
    switch (browserType.trim().toLowerCase()) {
      case "chrome":
        driver = initChromeDriver();
        break;
      case "firefox":
        driver = initFirefoxDriver();
        break;
      case "opera":
        driver = initOperaDriver();
        break;
      case "edge":
        driver = initEdgeDriver();
        break;
      default:
        System.out.println("Browser: " + browserType + " is invalid, Launching Chrome as browser of choice...");
        driver = initChromeDriver();
    }
    return driver;
  }

private WebDriver initChromeDriver() {
    System.out.println("Launching Chrome browser...");
    WebDriverManager.chromedriver().setup();
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initEdgeDriver() {
    System.out.println("Launching Edge browser...");
    WebDriverManager.edgedriver().setup();
    driver = new EdgeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(30, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initFirefoxDriver() {
    System.out.println("Launching Firefox browser...");
    WebDriverManager.firefoxdriver().setup();
    driver = new FirefoxDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(20, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }

  private WebDriver initOperaDriver() {
    System.out.println("Launching Opera browser...");
    WebDriverManager.operadriver().setup();
    driver = new OperaDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(30, TimeUnit.SECONDS);
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(20, TimeUnit.SECONDS);
    return driver;
  }


Gọi lại

driver = new BaseSetup().setupDriver("opera");


Multi Browser Anh Tester


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học