Nội dung bài học

Cách cài đặt project Selenium Java và TestNG Framwork với Maven trên IntelliJ IDE.

✅ Tạo Maven project trên IntelliJ IDEA


Bước 1: Mở IntelliJ và chọn File > New > Project

Bước 2: Chọn tab New Project và nhập thông tin như mẫu

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester


🔆 Các bạn chú ý:

 • Số 4 chọn Maven
 • Số 6, 7 nhập gì cũng được. Không biết nhập gì thì nhập theo mẫu. Những thông tin này sẽ nằm trong file pom.xml sau khi create project.

Cuối cùng nhấn Create là xong !!

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester


✅ Cài đặt thư viện Selenium vào Maven project trên IntelliJ IDEA

Để cài đặt thư viện Selenium vào Maven project thì các bạn sẽ cài nó vào file pom.xml

Thư viện sẽ được lấy tại đây:  https://mvnrepository.com/

Chúng ta cần cái gì thì search cái đó rồi copy bỏ vào file pom.xml và build lại maven project là xong.

🔆 Ví dụ cài Selenium

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester

Khi dán vào pom.xml nhớ để trong cặp thẻ <dependencies> </dependencies>

Dán thư viện vào xong nhớ reload project lại bằng cách nhấn vào biểu tượng Reload hoặc right click > maven > reload project

[Selenium Java] Bài 4: Cài đặt môi trường Selenium với Java | Anh Tester


🔆 Kiểm tra Selenium đã cài đặt vào maven project

Các bạn tạo 1 class bất kỳ ở package test (không tạo bên package main) và nhập từ khoá WebDriver. Nếu nó gợi ý hiển thị lên như hình là đã cài đặt được Selenium thành công.
✅ Chạy code auto với Selenium

Để chạy được code mở Browser lên thì các bạn chỉ cần cài đặt thư viện mới nhất của Selenium (sau bản 4.11) là nó tự động tải về driver tương ứng với browser hiện tại trên máy tính của mình.

Và cần cài thêm SLF4J hỗ trợ CDP với 2 loại API Simple

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-api -->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>2.0.11</version>
</dependency>
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-simple -->
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
  <version>2.0.11</version>
</dependency>


Để 2 thư viện trên vào sau chổ Selenium nhé.

File pom.xml hiện tại như này:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.anhtester</groupId>
  <artifactId>SeleniumMaven</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <properties>
    <maven.compiler.source>17</maven.compiler.source>
    <maven.compiler.target>17</maven.compiler.target>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>

  <dependencies>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.seleniumhq.selenium/selenium-java -->
    <dependency>
      <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
      <artifactId>selenium-java</artifactId>
      <version>4.17.0</version>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-api -->
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>slf4j-api</artifactId>
      <version>2.0.11</version>
    </dependency>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.slf4j/slf4j-simple -->
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>slf4j-simple</artifactId>
      <version>2.0.11</version>
    </dependency>

  </dependencies>

</project>


Các bạn tạo 1 class ví dụ TestSelenium và dán đoạn code này vào:

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

import java.time.Duration;

public class TestSelenium {

  public static void main(String[] args) {

    //Khởi tạo browser với Chrome
    WebDriver driver;
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));

    //Mở trang anhtester.com
    driver.get("https://anhtester.com/");

    //Click nút Login
    driver.findElement(By.xpath("//a[@id='btn-login']")).click();

    //Tắt browser
    driver.quit();
  }

}Yeah ok. Còn về code auto test thì các buổi hôm sau An chỉ cho mọi người từng bước nhé 😋


Cài đặt thư viện TestNG vào Maven project trên IntelliJ IDEA


Các bạn cũng add thư viện vào pom.xml tương tự Selenium nhé

<!-- https://mvnrepository.com/artifact/org.testng/testng -->
<dependency>
  <groupId>org.testng</groupId>
  <artifactId>testng</artifactId>
  <version>7.9.0</version>
</dependency>

Add xong nhớ nhấn Reload Maven Project lại nhe.

Xong các bạn tạo class mới vào gọi ghi chú (Annotation) @Test nếu nó hiện như hình bên dưới là ok.

Tạo project Selenium Java và TestNG Framework với Maven trên IntelliJ IDE | Anh Tester

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học