Nội dung bài học

✅ Biến là gì?
✅ Biến cục bộ
✅ Biến toàn cục

✅ Biến là gì?

Biến là một vùng chứa có tên cụ thể giúp để lưu trữ dữ liệu test trong quá trình thực thi test cases nhằm tái sử dụng được dữ liệu đó thông qua tên đã đặt.

Biến giúp cho chúng ta giảm thiểu được sự lặp đi lặp lại của việc dùng dữ liệu giống nhau nhiều lần và còn giúp chúng ta lưu trữ được dữ liệu tạm lấy từ auto test trên website xuống (actual) để so sánh dữ liệu test (expected).


✅ Biến cục bộ trong akaAT Studio

Trong akaAT Studio biến cục bộ chính là phần Input, OutputLocal variables.

Đặc trưng của các biến này là chỉ dùng để lưu trữ dữ liệu cho chính test cases chỉ định. Không sử dụng được cho test cases khác.

[akaAT Studio] Bài 11: Sử dụng Biến để lưu giá trị trong akaAT Studio | Anh Tester
Website Demo: https://crm.anhtester.com/admin/authentication
Email: admin@example.com
Password: 123456

 

✅ Biến toàn cục trong akaAT Studio

Trong akaAT Studio biến toàn cục chính là phần Global variables.

Đặc trưng của các biến này là dùng để lưu trữ dữ liệu toàn cục cho tất cả các test cases đều dùng được.

[akaAT Studio] Bài 11: Sử dụng Biến để lưu giá trị trong akaAT Studio | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 11: Sử dụng Biến để lưu giá trị trong akaAT Studio | Anh Tester


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học