Nội dung bài học

✅ Parallel Excution là gì?
✅ Chạy nhiều test cases với Test Suite
✅ Chạy test cases song song trong akaAT Studio

✅ Parallel Excution là gì?

Parallel Execution là chạy song song và trong kiểm thử tự động của chúng ta là chạy song song các test cases với nhau.

Nhằm giảm thiểu được thời gian thực thi. Khi số lượng test case chỉ vài chục cái thì nó khác, còn khi số lượng TCs lên hàng ngàn cái thì khi đó sẽ thấy rõ công dụng của chạy song song. Giúp chúng ta giảm thiểu thời gian rất nhiều.


✅ Chạy nhiều test cases với Test Suite

Trong akaAT Studio hỗ trợ chúng ta chức năng Test Suite mục đích giúp chạy được nhiều test cases cùng một lần chạy và có thể thực thi chúng song song với nhau trên một lần chạy.

Từ chức năng cho thấy ý nghĩa của nó giúp cho chúng ta có thể thực thi được luồng chạy theo flow business.
Ví dụ: Login > Add Category > Add Product tương ứng gọi 3 cases cùng chạy với thứ tự chỉ định.

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester
Các bạn tạo Test Suite y như tạo test case bình thường thôi. Chọn loại Web.

Sau đó nhấn icon dấu + để thêm test cases cần chạy cùng nhau.

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester
[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester

Như vậy là thêm xong 1 test case. Giờ các bạn lặp lại thaoo tác trên thêm test cases mình mong muốn. Sau đó nhấn Run thôi.

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester

Kết quả sau khi chạy:

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester

Như vậy chúng ta đã chạy được tuần tự cả 3 test cases với thời gian là 19s. Để muốn nhanh hơn nữa là chúng ta sẽ chạy 3 test cases đó song song nhau để giảm thiểu thời gian chạy.

✅ Chạy test cases song song trong akaAT Studio

Tại màn hình làm việc với Test Suite sau khi chạy tuần tự thì các bạn sẽ thấy một vùng điền giá trị số luồng chạy. Chính là số luồng giúp chúng ta chạy song song các test cases với nhau.

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester

Trường hợp trên An chọn 3 luồng tương ứng 3 test cases sẽ chạy song song nhau.

[akaAT Studio] Bài 12: Sử dụng Test Suite để chạy test case song song (Parallel Execution) | Anh Tester

Các bạn sẽ thấy thời gian chỉ còn 7s. Giảm được 12s. Như vậy đâu đó giảm được 2/3 thời lượng. Khá là hữu ích 😋


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học