Nội dung bài học

✅ Giới thiệu Maven project trong akaAT Studio
✅ Thêm thư viện vào Maven project file pom.xml

✅ Maven Project trong akaAT Studio

Maven là công cụ quản lý và thiết lập tự động một dự án phần mềm. Chủ yếu dùng cho các lập trình viên Java, và chúng ta Tester vẫn có sử dụng Maven để xây dựng project automation test với Java.

 • Maven hỗ trợ việc tự động hóa các quá trình tạo dự án ban đầu, thực hiện biên dịch, kiểm thử, đóng gói và triển khai sản phẩm.
 • Maven được phát triển bằng ngôn ngữ Java cho phép Maven chạy trên nhiều nền tảng khác nhau: Windows, Linux và Mac OS


Trong phần Custom Keyword của akaAT Studio đang sử dụng project dạng Maven (build tools) để thêm thư viện bên ngoài vào project nên chúng ta cần có kiến thức về Maven nữa nhé.

Để thêm thư viện mới từ Maven vào project để viết Custom Keyword thì các bạn vào chổ viết Custom Keyword sẽ thấy file pom.xml


Trên là 3 thư viện cố định trong akaAT Studio đang dùng để handle trên Web, Mobile và Desktop. Chúng ta chỉ được phép read xem chứ không edit được.


✅ Thêm thư viện vào Maven project file pom.xml

Tại màn hình pom.xml các bạn nhấn button Add bên dưới.Tiếp theo các bạn tìm thư viện Maven dán vào.

Các thư viện Maven các bạn có thể tìm trên đây: https://mvnrepository.com/

Ví dụ An đang lấy thư viện Data Faker để tạo data giả và auto gen.

Xem thêm: https://anhtester.com/blog/selenium-java/tao-du-lieu-gia-voi-datafaker
Xem thêm: https://www.datafaker.net/documentation/getting-started/

Tiếp theo là chúng ta tạo Custom Keyword viết một hàm mới và gọi lại thư viện DataFaker để sử dụng thử nhé.package anhtester.utils;

import net.datafaker.Faker;

public class DataGeneration {

  private Faker getFaker() {
    return new Faker();
  }

  public String getFullName() {
    Faker faker = new Faker();
    return faker.name().fullName();
  }

  public String getPhoneNumber() {
    return getFaker().phoneNumber().phoneNumber();
  }

}


Trên là An đang tạo 2 hàm getFUllNamegetPhoneNumber trong đó có sử dụng class Faker của thư viện DataFaker.

Giờ mình register 2 hàm trên và gọi lại sử dụng ở test cases mà An có chỉ ở bài trước đó rồi á.
Yeah An đã register hàm getFullName và gọi hàm ấy vào test case sau 2 lần chạy nó tự generate data mới 2 lần khác nhau, như vậy là ok rồi đó.

Vậy là xong phần thêm thư viện vào Maven project rồi đó. Các bạn thử các thư viện khác xem sao nhé.

✳️ Source code: https://github.com/anhtester/akaATStudioLearningAnhTester2023


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

 • Anh Tester

  Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
  Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học