Nội dung bài học

✅ iFrame là gì?
✅ Cách xử lý iFrame trong akaAT Studio

🔆 Update akaAT Studio version 3.7.21

📝 BÀI TẬPBài tập viết test cases trên akaAT Studio

✅ iFrame là gì?

iFrame là một thẻ HTML có tác dụng hiển thị một trang web khác từ trang web hiện tại. iFrame là viết tắt của cụm từ Inline Frame và tạm dịch là khung nội tuyến.

Cú pháp của thẻ iframe có dạng: <iframe src="https://www.facebook.com"></iframe>

Ví dụ thực tế về iFrame:

Nội dung quảng cáo trong trang https://vietnamnews.vn/

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Nội dung quảng cáo trong trang https://vietnamnet.vn/

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Phần Chat Messenger của Facebook trong trang Contact của Anh Tester Blog https://anhtester.com/contact

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Yeah thì đa phần các bạn sẽ thấy quảng cáo trên các trang web sẽ được nhúng vào dạng thẻ iframe. Vì đó là nội dung bên ngoài đẩy vào.

Nó sẽ chứa một cây thư mục HTML y như website hiện hành. Chính vì thế mà driver hiện tại nó đang nằm ở website hiện hành thì chúng ta không thể thao tác vào phần nội dung của thẻ iframe được.

Nó thường báo lỗi là không tìm thấy element.✅ Cách xử lý iFrame trong akaAT Studio

akaAT Studio hỗ trợ cho chúng ta các keyword chuyên dụng để xử lý thẻ iframe này. Cụ thể là các keyword chính sau:

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

  • Switch To Frame: dùng để chuyển hướng đến Frame thông qua đối tượng Object chính là thẻ iframe đó.
  • Switch To Frame By Name Or Id: dùng để chuyển hướng đến Frame thông qua name hoặc id của chính thẻ iframe.
  • Switch To Default Content: trở về lớp window mặc định ban đầu (thoát khỏi thẻ iframe)

Ví dụ chúng ta handle cái quảng cáo trong trang https://vietnamnews.vn/ thử nhé.

Bước 1: bắt element của quảng cáo trong trang nằm trong phần thẻ iframe

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Chúng ta có Test Case như sau:

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Nó báo lỗi ngay dòng click element ngay

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Bước 2: chúng ta dùng keyword Switch To Frame By Name Or Id để handle iframe

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Chúng ta sửa script lại thêm keyword Switch To Frame By Name Or Id vào và điền ID hoặc Name của thẻ iframe dô nhen

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Kết quả như nào đây...

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Trường hợp bạn dùng keyword Switch To Frame thì chúng ta cần bắt object thẻ iframe đó.

Cụ thể thì theo ví dụ Xpath thẻ iframe là //iframe[@id='aswift_3'] . An đặt tên là IFRAME_TAG theo như trong test case mẫu nhé.

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

[akaAT Studio] Bài 9: Xử lý iFrame trên website trong akaAT Studio | Anh Tester

Yeah ok hen. Nó chỉ vậy thôi. Các bạn tìm các trường hợp khác thử đi nào. Và áp dụng vào dự án của mình luôn.

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học