Nội dung bài học

✅ Giới thiệu hệ thống website demo CMS
✅ Auto test chức năng Login
✅ Auto test chức năng Add Category

📝 BÀI TẬPBài tập viết test cases trên akaAT Studio

✅ Giới thiệu hệ thống website demo CMS

Website: https://cms.anhtester.com/login
Email: admin@example.com
Password: 123456


✅ Auto test chức năng Login

🔆 TEST CASES LOGIN PASS
- Mở website https://cms.anhtester.com/login
- Nhập email và password đúng
- Nhấn Login button
- Verify login thành công

Gợi ý verify:
- Kiểm tra message error không xuất hiện
- Hoặc kiểm tra một element ở trang sau đó visible

🔆 TEST CASES LOGIN FAIL
- Mở website https://cms.anhtester.com/login
- Nhập email hoặc password sai
- Nhấn Login button
- Verify login không thành công

Gợi ý verify:
- Kiểm tra message error xuất hiện
- Kiểm tra text trên message luôn


✅ Auto test chức năng Add Category

TEST CASES ADD NEW CATEGORY
- Mở website https://cms.anhtester.com/login
- Đăng nhập thành công
- Click menu Products
- Click menu Category
- Nhập data cho category và nhấn Save
     ** Lưu ý: Bỏ qua khâu upload hình cho tiện. An chỉ case này sau.
- Search lại giá trị vừa thêm trong ô search
- Verify item trong list có text là tên category vừa thêm


🔆 Các website rèn luyện học auto test

POS: https://saleserpnew.bdtask.com/saleserp_v9.8_demo/login

CRM: https://rise.fairsketch.com/signin

HRM: https://app.hrsale.com/

eCommerce CMS: https://demo.activeitzone.com/ecommerce/login

Perfex CRM (Anh Tester): https://crm.anhtester.com/admin/authentication

eCommerce CMS (Anh Tester): https://cms.anhtester.com/loginAnh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn !!


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam

🌱 Facebook Fanpage: Anh Tester
🌱 Telegram
Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu


Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ kiến thức lên trang

Bạn có thể đăng bài để chia sẻ kiến thức, bài viết của chính bạn lên trang Anh Tester Blog

Danh sách bài học