[API Postman] Bài 5 - Sử dụng Authentication trong test API

✅ So sánh Authentication và Authorization
✅ Viết test case với method DELETE và PUT
✅ Sử dụng API Authorization
✅ Auto check status với Postman

  • Tags:
  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu