[API Postman] Bài 8 - Import test data và Assert dữ liệu Input Output

✅ Import test data dạng file CSV/Excel
✅ Assert giá trị đầu ra (Output)
✅ So sánh giá trị Input mapping với Output

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu