[API Postman] Bài 7 - Sử dụng Collections và Variables trong Postman

✅ Sử dụng Collections để thiết lập giá trị toàn cục, execute test case đồng loạt, chia sẻ bộ test cases
✅ Sử dụng Variables trong Script Assert response, dùng cho Path, dùng cho Body, dùng cho Authentication

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu