[API Postman] Bài 6 - Viết script để Assert giá trị trong Response

✅ Nhắc lại Authentication và Authorization
✅ Giới thiệu Script Tests trong Postman
✅ Cú pháp để Assert giá trị trong Tests script
✅ Viết script để Assert giá trị trong Response

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu