50 khoá học trên Udemy miễn phí dành cho Tester

Anh Tester chia sẻ đến bạn 50 khoá học trên Udemy miễn phí dành cho Tester. Các khoá học kiểm thử phần mềm này miễn phí nhưng có giới hạn thời hạn đăng ký nên các bạn tranh thủ tham gia đi kẻo nó hết nhé.

50 Free Udemy Courses for Software Testers [for limited time]


1- Jenkins-beginner-tutorial:
https://lnkd.in/df7gm-yY

2- Selenium-qa:
https://lnkd.in/d6mT34r9

3- Jmeter-step-by-step:
https://lnkd.in/dPRVVweu

4- Cucumber-with-selenium:
https://lnkd.in/dFWtTHEw

5- Katalon-studio-step-by-step:
https://lnkd.in/dMWjJUmT

6- Software-testing:
https://lnkd.in/dbjtkAxN

7- Getting-started-with-test-automation-using-selenium:
https://lnkd.in/dyMQD4ji

8- Selenium-java:
https://lnkd.in/dmB5v8Ye

9- Synchronization:
https://lnkd.in/dn_URWaN

10- Selenium-webdriver:
https://lnkd.in/dsme34j2

11- Master-jmeter:
https://lnkd.in/dbU7zdpu

12- Selenium-basics:
https://lnkd.in/dGEmrGMr

13- Software-testing:
https://lnkd.in/dAyeYS5G

14- Foundations-of-agile:
https://lnkd.in/dTdEXkrB

15- Robot-framework:
https://lnkd.in/dY5hUg2n

16- Selenium-automation:
https://lnkd.in/d73buKCX

17- Work-from-home-as-a-software-tester:
https://lnkd.in/d_76F3Jg

18- Groovy-step-by-step:
https://lnkd.in/d_RbdVhG

19- API-rest-soap-testing:
https://lnkd.in/duzdq966

20- Performance-testing-hp-loadrunner:
https://lnkd.in/dKNydvnN

21- Software-testing:
https://lnkd.in/d5MvZ_MZ

22- Robot-frameworkride:
https://lnkd.in/dhvSfEGB

23- Performance-testing-using-gatling
https://lnkd.in/dgf8fwrh

24- Selenium-webdriver:
https://lnkd.in/dEqSJ4my

25- Cypress-step-by-step:
https://lnkd.in/dM5cdvBt

26- Introduction-to-postman:
https://lnkd.in/dPZGBh6s

27- API-testing-with-katalon:
https://lnkd.in/dQ9i8T66

28- Manual-software-testing:
https://lnkd.in/dfWcW8gT

29- Restful-api-testing:
https://lnkd.in/dQVjXbzh

30- Xpath-tutorial:
https://lnkd.in/d4xNxn6i

31- Complete-java-for-selenium-appium:
https://lnkd.in/dR8zyZU2

32- Build and deploy test with TFS:
https://lnkd.in/d7iwb5k6

33- Test project:
https://lnkd.in/dkhmASNE

34- Guide-to-start-software-testing:
https://lnkd.in/d_P9zgpQ

35- BDD-for-beginners:
https://lnkd.in/dy4vE3Ev

36- Rest-assured-java:
https://lnkd.in/dMHFiuPd

37- Essentials-of-software-testing:
https://lnkd.in/dFcQPjG9

38- Git-and-github-for-automation-testing:
https://lnkd.in/di7iBwR9

39- Autoit scripting
https://lnkd.in/dkc9McKp

40- Performance-testing-tutorial:
https://lnkd.in/dZq_ybGh

41- Getting-started-with-blazemeter:
https://lnkd.in/dREXxqez

42- Parallel-test-execution:
https://lnkd.in/d_Y7rqbw

43- SDLC:
https://lnkd.in/dev8tuPn

44- Gherkin-and-Cucumber:
https://lnkd.in/dnS5wcMm

45- Selenium-using-java:
https://lnkd.in/dVa-ciup

46- Moq-framework:
https://lnkd.in/dx6MQPrb

47- Performance-testing-basics:
https://lnkd.in/dbHdVMNT

48- Selenium-webdriver:
https://lnkd.in/dgrmtR5s

49- Become-software-tester:
https://lnkd.in/dMwE6ArD

50- Game-qa testing:
https://lnkd.in/diKfXhsZ
  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu