Tài liệu học kiểm thử Mobile

Anh Tester chia sẻ đến bạn tài liệu học kiểm thử Mobile trọn bộ cả Manual và Automation cập nhật liên tục cả tiếng Anh và tiếng Việt.

✳️ Nguồn tài liệu học kiểm thử Mobile

🔆 Dành cho kiểm thử Mobile tự động

Appium with Java:
https://testautomationu.applitools.com/appium-java-tutorial/

Appium with Javascript:
https://testautomationu.applitools.com/appium-javascript-tutorial/

Automating tests in flutter apps:
https://testautomationu.applitools.com/testing-flutter-apps/

How to identify locators in Appium?
https://www.lambdatest.com/blog/locators-in-appium/

Automated App testing using Appium with TestNG:
https://www.lambdatest.com/blog/appium-with-testng-tutorial/

How To Test React Native Apps On iOS And Android
https://www.lambdatest.com/blog/test-react-native-apps-on-ios-and-android/

Running Parallel tests using Appium:
https://www.lambdatest.com/blog/appium-parallel-testing/

Emulator vs Simulator For Mobile Testing: Differences & Setup
https://www.lambdatest.com/blog/difference-between-emulator-vs-simulator-for-mobile-testing/

How to start the Appium server programmatically?
https://medium.com/@iamfaisalkhatri/how-to-start-appium-server-programmatically-ec07292ab59

🔆 Dành cho kiểm thử Mobile thủ công

Guide to Mobile Testing:
https://medium.com/@iamfaisalkhatri/guide-to-mobile-testing-d0dd2d9b59f1

Mobile app testing guide:
https://blog.qatestlab.com/2020/09/04/mobile-app-testing-guide/

Checklist for Testing Mobile application

https://anhtester.com/blog/checklist-for-testing-mobile-application-b462.html

NHỮNG TRƯỜNG HỢP TEST CƠ BẢN CỦA KIỂM THỬ MOBILE

https://anhtester.com/blog/nhung-truong-hop-test-co-ban-cua-kiem-thu-mobile-b316.html


LƯU Ý: mấy cái link medium có thể cần VPN mới vào được nhen. (1.1.1.1 hoặc WARP)

Yeah An cập nhật thêm vào từ từ nhé. Sắp tới An sẽ ra khoá học Test Automation Mobile. Hy vọng giúp ích cho cộng đồng Tester mình 👋

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu