Tài liệu học kiểm thử API

Anh Tester chia sẻ đến bạn tài liệu học kiểm thử API trọn bộ các món liên quan cập nhật liên tục cả tiếng Anh và tiếng Việt.

✳️ Nguồn tài liệu học kiểm thử API

Postman learning center:
https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/

API Testing Tutorial:
https://www.softwaretestinghelp.com/api-testing-tutorial/

What is API Testing?
https://mfaisalkhatri.github.io/2020/08/08/apitesting/

API Test Automation with Postman:
https://testautomationu.applitools.com/postman-tutorial/

API Testing with Javascript:
https://testautomationu.applitools.com/javascript-api-testing/

API Testing in python:
https://testautomationu.applitools.com/python-api-testing/

API Testing using rest-assured:
https://testautomationu.applitools.com/automating-your-api-tests-with-rest-assured/

API Test Automation with Java + REST Assured
https://www.youtube.com/watch?v=yDdBOspPp_c&list=PLUDwpEzHYYLuMRzT6LFq4r8DwKZdcqHmY

https://www.youtube.com/watch?v=oVNbaBlrhbo&list=PLhW3qG5bs-L8xPrBwDv66cTMlFNeUPdJx

Exploring service APIs through test automation
https://testautomationu.applitools.com/exploring-service-apis-through-test-automation/

DTestHive Youtube channel:
https://www.youtube.com/c/DTestHive/playlists

Postman Beginner course:
https://www.youtube.com/watch?v=VywxIQ2ZXw4

Testing GraphQL APIs:
https://blog.testproject.io/author/manoj9788gmail-com/

End to End testing with rest assured:
https://medium.com/@iamfaisalkhatri/end-to-end-api-testing-using-rest-assured-a58c4ea80255

End to End testing with SuperTest:
https://medium.com/@iamfaisalkhatri/api-testing-using-supertest-ea37522fa329

How to perform JSON Schema Validation using rest-assured:
https://medium.com/@iamfaisalkhatri/how-to-perform-json-schema-validation-using-rest-assured-64c3b6616a91


LƯU Ý: mấy cái link medium có thể cần VPN mới vào được nhen. 1.1.1.1 hoặc WARP (trên Chrome)

Setup VPN Cloudflare 1111 on Chrome browser

Bright VPN (free): https://brightvpn.com/
Cloudflare (free): https://1.1.1.1/

 

✳️ Nguồn tài liệu REST API demo để thực hành


Restful-booker:
https://restful-booker.herokuapp.com/apidoc/index.html

Reqres:
https://reqres.in/

Jsonplaceholder:
https://jsonplaceholder.typicode.com/

Dummy Rest API Example:
http://dummy.restapiexample.com/

Petstore:
https://petstore.swagger.io/

Imgur:
https://apidocs.imgur.com/

https://fakerestapi.azurewebsites.net/index.html


🔆 Công cụ Postman hỗ trợ kiểm thử API

Youtube: https://youtube.com/playlist?list=PLhW3qG5bs-L-oT0GenwPLcJAPD_SiFK3C

Book: https://learning.postman.com/docs/getting-started/introduction/

PDF Note: https://drive.google.com/file/d/15vG3DsJwIl3Ob1DrC6X84dbLHUEu-CdA/view?usp=sharing


Yeah An cập nhật thêm vào từ từ nhé. Sắp tới An sẽ ra khoá học về API này. Hy vọng giúp ích cho cộng đồng Tester mình 👋

  • Anh Tester

    Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
    Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu