Bạn sẽ học được gì ?

 • Biết sử dụng Maven project và IntelliJ IDEA
 • Sử dụng REST Assured để GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
 • Sử dụng TestNG Framework để chạy test cases
 • Sử dụng thư viện đọc data test từ JSON
 • Kiểm tra data từ JSON với Assertions
 • Xây dựng data dạng POJO class builder với Lombok
 • Tạo data test random với DataFaker
 • Chạy test cases song song (parallel execution)
 • Xuất report sau khi chạy test với Allure report
 • Ghi logs khi chạy test với thư viện Log4j

Yêu cầu

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP (An có dạy qua video riêng)
  • Khoá này chúng ta học Online hoặc học qua Video Record có sẵn (tuỳ bạn lựa chọn)

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 20 lectures Tổng thời lượng: 40 hours

 • ✅ Cài đặt môi trường Maven lên máy tính
  ✅ Cài đặt Maven project trên IntelliJ IDEA
  ✅ Cài đặt thư viện TestNG Framework
  ✅ Chạy test cases với TestNG

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Hàm Given() When() Then() trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng cú pháp Request với Params và Header
  ✳️ Sử dụng cú pháp Response với phương thức GET

 • Lesson Video 1 hour 30 minute
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Verify Response sử dụng hàm then() của REST Assured
  ✳️ Verify Response sử dụng class Assert của TestNG Framework
  ✳️ Sử dụng thư viện JsonPath để đọc JSON body

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Tại sao sử dụng POJO class?
  ✳️ Sử dụng POJO class để khởi tạo giá trị theo cấu trúc JSON body
  ✳️ Sử dụng thư viện Gson để chuyển POJO class về dạng JSON data
  ✳️ Xây dựng POJO class có nhiều cấp bậc

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Tại sao cần xử lý xác thực trong test API automation
  ✳️ Sử dụng Basic Authentication trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng Direst Authentication trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng Form Authentication trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng 0Auth Authentication trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng Token để xác thực trong REST Assured
  ✳️ Sử dụng PUT method

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Công dụng của thư viện Lombok và DataFaker
  ✳️ Cài đặt thư viện Lombok và DataFaker
  ✳️ Sử dụng Lombok để xây dựng lại cấu trúc POJO class

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ Sử dụng Properties file trong Java
  ✳️ Tạo class chung để lưu config data
  ✳️ Tạo BaseTest để chứa các hàm chạy trước
  ✳️ Xây dựng class data builder

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✳️ JSON Schema là gì?
  ✳️ Validate JSON Schema là gì?
  ✳️ Khi nào cần Validate JSON Schema?
  ✳️ Cách thực hiện Validate JSON Schema với REST Assured

 • Lesson Video 2 hours
 • Tải tài liệu của bài học

 • ✅ Listener trong TestNG là gì?
  ✅ Các loại Listeners trong TestNG
  ✅ ITestListener trong TestNG
  ✅ Cách riển khai ITestListener trong TestNG

 • Lesson Video 1 hours
 • Tải tài liệu của bài học

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu