Created by Anh Tester

API Testing with Postman

Free inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing with Postman này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết kiểm thử API đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với công cụ Postman để thực hiện test API. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 10 Lessons
 • 18 hours
0 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Desktop Automation Testing on Windows with WinAppDriver and Java

New inDesktop Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Desktop Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn đã biết code Java và sẽ học phần automation với WinAppDriver đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Java và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 50 Lessons
 • 80 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium and Java (DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java và sẽ học code từ đầu tới automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 25 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (HỌC ONLINE)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 22 Lessons
 • 40 hours
3,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing with Appium Java (KHÔNG DẠY CODE JAVA)

New inMobile Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Mobile Automation Testing này nhằm hướng dẫn cho những bạn ĐÃ BIẾT code Java và sẽ học từ phần automation với Appium đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với Selenium và TestNG Framework. VND

 • There are many variations of passages
 • Lorem Ipsum available
 • Suffered alteration in some form
 • 20 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Add to cart