Bạn sẽ học được gì ?

 • Biết API là gì và tại sao cần kiểm thử API
 • Hiểu về Client và Server với cơ chế HTTP
 • Biết REST là gì và REST API là gì
 • Sử dụng công cụ kiểm thử Postman (đầy đủ làm được việc)
 • Học ngôn ngữ lập trình Java basic và OOP
 • Quản lý source code Automation trên GitHub
 • Biết sử dụng Maven project và IntelliJ IDEA
 • Sử dụng REST Assured để GET, POST, PUT, PATCH, DELETE
 • Sử dụng TestNG Framework để chạy test cases
 • Sử dụng thư viện đọc data test từ JSON
 • Kiểm tra data từ JSON với Assertions
 • Xây dựng data dạng POJO class builder với Lombok
 • Tạo data test random với DataFaker
 • Chạy test cases song song (parallel execution)
 • Xuất report sau khi chạy test với Allure report
 • Ghi logs khi chạy test với thư viện Log4j

Yêu cầu

  • Không cần có kiến thức về kiểm thử API (dạy từ đầu)
  • Không cần biết Code (chúng ta học Code Java từ đầu)
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 80 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu