Bạn sẽ học được gì ?

Yêu cầu

Nội dung khóa học

Learn every topic in Rest-Assured with Real-World Examples and Test Automation Framework development with CI !! ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 14 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu