NỘI DUNG BÀI HỌC

Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame trong Selenium Java

Alert (thông báo) trong Selenium là gì?

Một Alert trong Selenium là một hộp thông báo nhỏ xuất hiện trên màn hình để cung cấp cho người dùng một số thông tin hoặc thông báo. Nó thông báo cho người dùng một số thông tin hoặc lỗi cụ thể, yêu cầu quyền để thực hiện các tác vụ nhất định và nó cũng cung cấp các thông báo cảnh báo.

Dưới đây là một số loại cảnh báo:

1) Cảnh báo đơn giản

Lớp cảnh báo đơn giản trong Selenium hiển thị một số thông tin hoặc cảnh báo trên màn hình.

Xử lý cảnh báo & cửa sổ bật lên trong Selenium WebDriver

2) Cảnh báo nhắc nhở.

Thông báo nhắc nhở này yêu cầu một số đầu vào từ người dùng và trình duyệt web Selenium có thể nhập văn bản bằng cách sử dụng các phím gửi ("đầu vào….").

Xử lý cảnh báo & cửa sổ bật lên trong Selenium WebDriver

3) Cảnh báo xác nhận.

Cảnh báo xác nhận này yêu cầu quyền để thực hiện một số loại hoạt động.

Xử lý cảnh báo & cửa sổ bật lên trong Selenium WebDriver

 

Cách xử lý Alert trong Selenium Java

Chèn thư viện cái:

import org.openqa.selenium.Alert;

Các hàm xử lý:

1) void dismiss()  // To click on the 'Cancel' button of the alert.

driver.switchTo().alert().dismiss();

2) void accept()  // To click on the 'OK' button of the alert.

driver.switchTo().alert().accept();

3) String getText()  // To get message Text.

driver.switchTo().alert().getText();

4) void sendKeys(String stringToSend)  // To input data on input text to alert box.

driver.switchTo().alert().sendKeys("Text");


Bắt đầu nào 

Step 1) Mở browser và vào website demo "https://demo.guru99.com/test/delete_customer.php"

Step 2) Nhập Customer ID bất kỳ

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Step 3) Click on the "Submit" button.

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Step 4) Accept/Dismiss the alert. (Accept = OK, Dismiss = Cancel)

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver
Hoặc dạng này


Chạy code thực hành luôn cho nóng:

package anhtester.com.bai13_alertpopupiframe;

import anhtester.com.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.Alert;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.annotations.Test;

public class TestAlert extends SetupBrowser {

  @Test
  public void TestAlert01() throws InterruptedException {
    driver.get("http://demo.guru99.com/test/delete_customer.php");

    driver.findElement(By.name("cusid")).sendKeys("53920");
    driver.findElement(By.name("submit")).submit();

    // Khai báo chuyển hướng đến Alert với đối tượng
    Alert alert = driver.switchTo().alert();

    // Get message trên alert
    String alertMessage = driver.switchTo().alert().getText();

    // Displaying alert message
    System.out.println(alertMessage);
    Thread.sleep(2000);

    // accept() = nhấn Ok button
    // driver.switchTo().alert().accept(); //Cách 1
    alert.accept(); //Cách 2

    //Nhấn Cancel button
    //alert.dismiss();

    Thread.sleep(2000);
  }

}


Ví dụ sendKeys:

package anhtester.com.bai13_alertpopupiframe;

import anhtester.com.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.Alert;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.annotations.Test;

public class TestAlert extends SetupBrowser {

  @Test
  public void TestAlert02() throws InterruptedException {
    driver.get("http://demo.automationtesting.in/Alerts.html");
    Thread.sleep(2000);
    driver.findElement(By.xpath("//a[normalize-space()='Alert with Textbox']")).click();
    Thread.sleep(1000);
    driver.findElement(By.xpath("//button[normalize-space()='click the button to demonstrate the prompt box']")).click();
    //button[normalize-space()='click the button to demonstrate the prompt box']
    //Nhấn sendKeys vào ô text
    driver.switchTo().alert().sendKeys("Anh Tester");
    Thread.sleep(2000);
    driver.switchTo().alert().accept();
    Thread.sleep(2000);
  }
}


Ví dụ sendKeys khác:

@Test
public void TestAlert03() throws InterruptedException {
  driver.get("https://demoqa.com/alerts");
  Thread.sleep(1000);
  driver.findElement(By.xpath("//button[@id='promtButton']")).click();
  Thread.sleep(500);
  //Nhấn sendKeys vào ô text
  driver.switchTo().alert().sendKeys("Anh Tester");
  Thread.sleep(500);
  //Nhấn Ok button
  driver.switchTo().alert().accept();
  Thread.sleep(1000);
  //Kiểm tra giá trị sendKeys
  String value = driver.findElement(By.xpath("//span[@id='promptResult']")).getText();
  System.out.println(value);
  Assert.assertTrue(value.contains("Anh Tester"), "Không chứa Text sendKeys");
  Thread.sleep(2000);
}

 

Cách xử lý Popup Window trong Selenium Java

Popup Window là cái gì??


[Selenium Java] Lesson 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame | Anh Tester
[Selenium Java] Lesson 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame | Anh Tester
Thực hành thao tác nào:

Step 1) Mở trang web demo: https://demo.guru99.com/popup.php

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Step 2) Click vào link "Click Here" thì nó sẽ mở một Tab Window mới.

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Step 3) Tab mới được mở và nó chứa field để nhập email

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Step 4) Nhập email ID và Click Submit button.

Step 5) Trang Detail được mở.
Chổ này nếu học Assert rồi thì dùng Assert để kiểm tra các trang thông qua Text hoặc Header

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Tab Window sau khi submit sẽ chứa thông tin Detail

 1. Đóng cái tab con này đi

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

 1. Chuyển về tab window chính (parent window).

Alert & Popup Handling in Selenium WebDriver

Cú pháp xử lý Popup Window:

 • get.windowhandle (): Phương thức này giúp lấy cửa sổ điều khiển của cửa sổ hiện tại
 • get.windowhandles (): Phương thức này giúp lấy các xử lý của tất cả các cửa sổ đã mở
 • set: Phương thức này giúp thiết lập các chốt cửa sổ dưới dạng một chuỗi. set <string> set = driver.get.windowhandles ()
 • switchTo: Phương pháp này giúp chuyển đổi giữa các cửa sổ
 • action: Phương pháp này giúp thực hiện các hành động nhất định trên cửa sổ
  (getTitle, getCurrentUrl, get,...)

Đây là một số phương pháp sẽ được sử dụng để xử lý nhiều cửa sổ trong Selenium.


Với ví dụ từ mô tả trên trang Guru99:

Code bình thường chưa chuyển sang Window mới:

package anhtester.com.bai13_alertpopupiframe;

import anhtester.com.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Set;

public class TestPopup extends SetupBrowser {

  @Test
  public void TestPopup01() throws InterruptedException {
    driver.get("https://demo.guru99.com/popup.php");
    Thread.sleep(1000);
    driver.findElement(By.xpath("//*[contains(@href,'popup.php')]")).click();
    Thread.sleep(1000);
    driver.findElement(By.name("emailid")).sendKeys("abc@gmail.com");
    driver.findElement(By.name("btnLogin")).click();

    Thread.sleep(2000);
  }

}


Nó sẽ báo là không tìm thấy Element email input =))


Code chuyển sang tab Window mới:

package anhtester.com.bai13_alertpopupiframe;

import anhtester.com.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.annotations.Test;

import java.util.Set;

public class TestPopup extends SetupBrowser {

  @Test
  public void TestPopup02() throws InterruptedException {
    driver.get("https://demo.guru99.com/popup.php");
    Thread.sleep(1000);
    driver.findElement(By.xpath("//*[contains(@href,'popup.php')]")).click();

    // Lưu lại lớp window đầu tiên - mã ID hơi dài, in ra sẽ thấy :)
    String MainWindow = driver.getWindowHandle();
    System.out.println(MainWindow);

    // Get all new opened tab Window.
    Set<String> windows = driver.getWindowHandles();

    //Set là một Collection để lưu các phần tử giá trị KHÔNG trùng lặp.
    //Cách duyệt từng phần tử không trùng lặp trong Collection (Set) - Java Basic
    for (String window : windows) {
      System.out.println(window);
      if (!MainWindow.equals(window)) {
        //So sánh nếu thằng nào khác thằng Chính (đầu tiên) thì chuyển hướng qua nó mới thao tác được
        //Switch to Child window
        driver.switchTo().window(window);
        Thread.sleep(2000);
        System.out.println("Đã chuyển đến lớp Window con");

        //Một số hàm hỗ trợ
        System.out.println(driver.switchTo().window(window).getTitle());
        System.out.println(driver.switchTo().window(window).getCurrentUrl());

        driver.findElement(By.name("emailid")).sendKeys("abc@gmail.com");
        driver.findElement(By.name("btnLogin")).click();
        Thread.sleep(1000);
        //Get text trang sau khi Submit
        System.out.println(driver.findElement(By.xpath("//table//td//h2")).getText());

        // Closing the Child Window.
        Thread.sleep(2000);
        driver.close();
      }
    }
    // Switching to Parent window (Main Window)
    driver.switchTo().window(MainWindow);
    System.out.println("Đã chuyển về lớp Window chính: " + driver.getCurrentUrl());

    Thread.sleep(2000);
  }

}


Nói thêm về Set chút
Ví dụ có:  Set<String> setA = driver.getWindowHandles();


Duyệt Set với bộ lặp Iterator:

Iterator<String> iterator = setA.iterator();

while (iterator.hasNext()) {
   System.out.println((String) iterator.next());
}

 

Duyệt Set với vòng lặp for-each:
for (String element : setA) {
  System.out.println(element);
}


Cách xử lý iFrames trong Selenium Java

 

iFrame là gì?

iFrame là một trang web hoặc một khung nội tuyến được nhúng trong một trang web khác hoặc một tài liệu HTML được nhúng bên trong một tài liệu HTML khác. Khung nội tuyến thường được sử dụng để thêm nội dung từ các nguồn khác như quảng cáo vào một trang web.

Khung nội tuyến được xác định bằng thẻ <iframe>

Cách xác định iframe trên trang

[Selenium Java] Lesson 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame | Anh Tester

Nếu dùng Chrome thì right click vào cái Messenger trang Anh Tester menu Contact sẽ thấy như hình

Hoặc dạng quảng cáo chèn vào các trang báo

[Selenium Java] Lesson 13: Cách xử lý Alert, Popup Window và iFrame | Anh Tester

Chúng ta có thể xác định tổng số iframe bằng cách sử dụng đoạn mã sau:

int sizeIFrame = driver.findElements(By.tagName("iframe")).Size();


Cách chuyển đến iFrame cụ thể

Chuyển sang khung theo Chỉ mục (thứ tự):
Giả sử nếu có 100 khung trong trang, chúng ta có thể chuyển sang khung trong Selenium bằng cách sử dụng chỉ mục.

driver.switchTo().frame(0);
driver.switchTo().frame(1);​

Chuyển sang khung theo Tên hoặc ID:

Tên và ID là các thuộc tính để xử lý các khung trong Selenium mà qua đó chúng ta có thể chuyển sang iframe.

driver.switchTo().frame("iframe1");
driver.switchTo().frame("id của phần tử");​
Chiến nào code code code

package anhtester.com.bai13_alertpopupiframe;

import anhtester.com.SetupBrowser;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.annotations.Test;

public class TestIFrame extends SetupBrowser {

  @Test
  public void iFrame01() throws InterruptedException {

    driver.navigate().to("https://anhtester.com/contact");
    Thread.sleep(3000);
    System.out.println("iframe total: " + driver.findElements(By.tagName("iframe")).size());
    Thread.sleep(1000);
    //----Switch to content of Messenger--------
    driver.switchTo().frame(0);
    System.out.println(driver.findElement(By.tagName("strong")).getText());

    //----Switch to icon of Messenger---------

    //1. Switch to Parent WindowHandle
    driver.switchTo().parentFrame();

    //2. Switch to iframe icon of Messenger
    driver.switchTo().frame(1);
    driver.findElement(By.tagName("svg")).click(); //Nhấn icon để ẩn messenger chat đi

    Thread.sleep(2000);
  }

}

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học