NỘI DUNG BÀI HỌC

Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table

Website Demo: https://rise.fairsketch.com/signin


Vào phần Clients, chúng ta select filter Client Group. Sau đó chúng ta xử lý kết quả ở bảng table.

[Selenium Java] Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table | Anh Tester

 

🔆 Hàm kiểm tra giá trị trong table theo Column

public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {

  //Xác định số dòng của table sau khi search
  List<WebElement> row = DriverManager.getDriver().findElements(By.xpath("//table//tbody/tr"));
  int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
  System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
  
  //Duyệt từng dòng
  for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
    WebElement elementCheck = DriverManager.getDriver().findElement(By.xpath("//table//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
    js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", elementCheck);

    System.out.print(value + " - ");
    System.out.println(elementCheck.getText());
    Assert.assertTrue(elementCheck.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase()), "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
  }

}


🔆 Full class Client Page

package anhtester.com.pages.rise;

import anhtester.com.drivers.DriverManager;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.testng.Assert;

import java.util.List;

import static anhtester.com.keywords.WebUI.*;

public class ClientPage {
  //Login object
  private By buttonSignin = By.xpath("//button[normalize-space()='Sign in']"); //

  //Dashboard object
  private By menuClient = By.xpath("//span[normalize-space()='Clients']");

  //Client object
  private By tabClients = By.xpath("//a[contains(text(),'Clients')]");
  private By dropdownClientGroup = By.xpath("//div[@id='client-table_filter']/following-sibling::div[2]");
  private By inputSearch = By.xpath("//div[@id='select2-drop']//div[@class='select2-search']//input");

  public void loginRiseCRM() {
    openURL("https://rise.fairsketch.com/signin");
    clickElement(buttonSignin);
  }

  public void openClientPage() {
    clickElement(menuClient);
    clickElement(tabClients);
  }

  public void filterClientGroup(String value) {
    clickElement(dropdownClientGroup);
    setText(inputSearch, value);
    getWebElement(inputSearch).sendKeys(Keys.ENTER);
  }

  public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {
    filterClientGroup(value);
    waitForPageLoaded();
    sleep(2);
    //Xác định số dòng của table sau khi search
    List<WebElement> row = DriverManager.getDriver().findElements(By.xpath("//table//tbody/tr"));
    int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
    System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
    //Duyệt từng dòng
    for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
      WebElement elementCheck = DriverManager.getDriver().findElement(By.xpath("//table//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

      JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
      js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", elementCheck);

      System.out.print(value + " - ");
      System.out.println(elementCheck.getText());
      Assert.assertTrue(elementCheck.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase()), "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
    }

  }

}

 

🔆 Gọi dùng bên test cases

ClientPage clientPage;

@Test
public void testHandleCheckDatatable() {
  clientPage = new ClientPage();
  clientPage.loginRiseCRM();
  clientPage.openClientPage();
  clientPage.checkSearchTableByColumn(4, "Gold");
}

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học