NỘI DUNG BÀI HỌC

Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table

Hàm xử lý cho ProjectPage.class


public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {
    //Xác định số dòng của table sau khi search
    List<WebElement> row = driver.findElements(By.xpath("//table//tbody/tr"));
    int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
    System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
    //Duyệt từng dòng
    for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
      WebElement elementCheck = driver.findElement(By.xpath("//table//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

      JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
      js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", elementCheck);

      System.out.print(value + " - ");
      System.out.println(elementCheck.getText());
      Assert.assertTrue(elementCheck.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase()), "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
    }

  }​

 

Gọi lại bên test case

@Test
  public void searchProject() throws InterruptedException {
    projectPage.enterSearchValue("4,000");
    Thread.sleep(2000);
    projectPage.checkSearchTableByColumn(4, "4,000");
  }

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học