NỘI DUNG BÀI HỌC

Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table

Website Demo: https://rise.fairsketch.com/signin


Vào phần Clients, chúng ta select filter Client Group. Sau đó chúng ta xử lý kết quả ở bảng table.

[Selenium Java] Kiểm tra giá trị khi tìm kiếm trong table | Anh Tester

 

Hàm kiểm tra giá trị trong table theo Column


public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {
    //Xác định số dòng của table sau khi search
    List<WebElement> row = driver.findElements(By.xpath("//table//tbody/tr"));
    int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
    System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
    //Duyệt từng dòng
    for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
      WebElement elementCheck = driver.findElement(By.xpath("//table//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

      JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
      js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", elementCheck);

      System.out.print(value + " - ");
      System.out.println(elementCheck.getText());
      Assert.assertTrue(elementCheck.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase()), "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
    }

  }​

 

Gọi lại bên test case

@Test
  public void filterClientGroups(){
    clientPage.selectClientGroup("Gold");
    clientPage.checkSearchTableByColumn(4, "Gold");
  }

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học