NỘI DUNG BÀI HỌC

Cách dùng các loại Wait trong Selenium Java với Implicit wait Explicit wait và Fluent wait

Selenium Webdriver như đã giới thiệu ở bài số 3 rồi thì nó là thư viện để tương tác với browser, nhưng khi chạy code có thể với nhiều nguyên nhân mà mỗi lần chạy lại khác nhau, trang web có thể load lâu hơn, nhanh hơn, khiến cho test script của bạn liên tục gặp phải Exception.

Để khắc phục điều này thì Selenium Webdriver cung cấp 3 loại Wait để giúp cho test script trở nên ổn định hơn, đồng bộ hóa giữa những lần run test.

[Selenium Java] Bài 15: Cách dùng Wait trong Selenium Java | Anh Tester

Cái chúng ta sử dụng nhiều hổm rài là Thread.sleep(timeout) thì các bạn cũng biết nó ý nghĩa gì rồi đó. Nó dùng để chờ đợi chính xác cụ thể thời gian cho từng dòng lệnh thực thi.

Thread.sleep thuộc về Java và sẽ khó chờ đợi ngay cả sau khi phần tử được hiển thị. Ít ai dùng thằng này khi xây dựng thành hình Framework. Vì nó không chính xác cho chung cả hệ thống.


Và giờ chúng ta tìm hiểu phần chính là Wait trong Selenium


I. Implicit Wait

Dịch ra tiếng việt là “chờ đợi ngầm”, có nghĩa là nó sẽ luôn tìm kiếm Element trong 1 khoảng thời gian ngầm định trước khi văng ra No Such Element Exception.


Cú pháp:

Selenium 3

driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);

Selenium 4 thì cú pháp mới cho phần đơn vị thời gian:

driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));


Ví dụ:

driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));

 

Ví dụ trên mình sẽ luôn tìm kiếm 1 element trong khoảng thời gian là 10s. Sau 10s mà không tìm thấy thì sẽ văng ra Exception lỗi.

Code với Selenium 4:

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.annotations.Test;
import java.time.Duration;

public class TestWait {

  WebDriver driver;

  @Test(priority = 1)
  public void demoImplicitWait() throws InterruptedException {

    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();

    //Set timeout for implicitlyWait
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(10));

    driver.get("https://hrm.anhtester.com/");

    driver.findElement(By.id("iusername")).sendKeys("admin_example");
    driver.findElement(By.id("ipassword")).sendKeys("123456");
    driver.findElement(By.xpath("//button[@type='submit']")).click();

    //Click menu dự án
    driver.findElement(By.xpath("//span[contains(text(),'Projects')]")).click();

    Thread.sleep(2000);
    driver.quit();
  }
}


Và có thể bổ sung thêm 2 câu lệnh dưới đây để chờ đợi Trang load xongScript load xong:

driver.manage().timeouts().scriptTimeout(Duration.ofSeconds(30));
driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(Duration.ofSeconds(60));


Lưu ý:

Phương thức Wait này nó là static setting, có nghĩa là nó sẽ áp dụng cho tất cả các trường hợp có sử dụng method findElement(). Điều này dẫn đến 2 kết quả:

 • Bạn chỉ cần viết 1 dòng này duy nhất ở trong project, không cần viết đến dòng thứ 2. Thi thoảng mình vẫn thấy các bạn fresher mới học viết dòng này tràn lan ở bất kỳ chỗ nào mà bạn cho là phải đợi =))
 • Giả sử bạn viết dòng này ở trong test1() thì nó vẫn sẽ có tác dụng ở test2()test3()


Và hậu quả của việc này là:

 • Như đã nói ở trên, thời gian run test vì nhiều nguyên nhân nên chẳng có lần nào giống lần nào. Khi page load nhanh, bạn để timeout là 5s, khi page load chậm, bạn bị lỗi, phải tăng lên 10s. Sau 1 hồi sửa đi sửa lại, có thể bạn sẽ setup timeout là 30s 40s gì đó và đặt nó ở trong @BeforeTest hay @BeforeMethod để nó kéo dài được lâu hơn. Và thế là bạn tự làm chậm test auto của mình luôn rồi =))

 • Có những khi Web thay đổi UI, thay vì test fail ngay lập tức thì nó sẽ phải đợi 1 khoảng thời gian để báo fail. Nếu 1, 2 test thì cũng không vấn đề nhưng nếu có 100 tests thì thời gian chờ khi có element nào đó lỗi thì phải đợi lâu.
  Nghĩa là cứ không tìm thấy element là nó đợi hết thời gian chờ 30s gì đó thì cứ 10 element là nó ra 300s rồi tương ứng 5 phút bỏ đi =))


Vì vậy để sử dụng hiệu quả thì An khuyên các bạn:

 • Nên chỉ sử dụng mỗi Explicit Wait được nêu ở phần sau vì để tránh lãng phí thời gian hơn.
 • Nếu có sử dụng Implicit Wait trong 1 test nào đó mà thấy không cần nữa thì có thể clean up ở @AfterTest hay @AfterMethod gì đó để reset lại thời gian timeouts, để nó không còn ảnh hưởng đến những test khác. Khi nào cần thì setup lại trước mỗi test cases cụ thể.
@AfterTest
public void tearDown(){
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(Duration.ofSeconds(0));
  driver.quit();
}​

 

II. Explicit Wait

Dich tiếng việt là “cố tình đợi”, Explicit wait được sử dụng để tạm dừng việc thực thi script cho đến khi một điều kiện cụ thể được chỉ định được đáp ứng hoặc thời gian tối đa đã trôi qua.

Khác với Implicit wait, Explicit wait chỉ được áp dụng cho một trường hợp cụ thể thay vì dùng cho toàn bộ các lệnh trong script.

Nó đợi theo trạng thái của Element và Page thay vì phụ thuộc vào thời gian (timeout).

Nếu chúng ta đang sử dụng kết hợp cả hai loại Wait trên thì có 2 trường hợp như sau:

  1. Nếu Explicit Wait dùng câu lệnh tìm kiếm là đối tượng By thì Explicit Wait sẽ được ưu tiên đầu tiên.
  2. Nếu Explicit Wait dùng câu lệnh tìm kiếm là findElement (WebElement) thì Implicit Wait sẽ được ưu tiên đầu tiên.


Explicit Wait nằm trong pagekage org.openqa.selenium.support.ui  với 2 package con:

 • import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions
 • import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait


Khởi tạo Object cho class WebDriverWait

WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(5));

Tạo một biến tham chiếu “wait” cho lớp WebDriverWait và khởi tạo nó bằng cách sử dụng biến thể WebDriver và khai báo thời gian chờ tối đa để quá trình thực thi tạm dừng. Thời gian chờ tối đa này được tính bằng "giây" (trong ví dụ này đang set là 10s)

Ví dụ:

WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")));

driver.findElement(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")).click();


Expected Condition

Lớp ExpectedConditions cung cấp một bộ trợ giúp tuyệt vời để giải quyết các tình huống trong đó chúng ta phải xác định điều kiện xảy ra trước khi thực thi các step test thực tế.

Lớp ExpectedConditions đi kèm với một loạt các điều kiện mong đợi có thể được truy cập với sự trợ giúp của biến tham chiếu WebDriverWait và phương thức until().


Một số Expected Conditions điển hình


#1) elementToBeClickable()
 – Điều kiện mong đợi là chờ một phần tử có thể click được, tức là phần tử đó phải hiện diện / được hiển thị trên màn hình và phải enabled (có thể click).

Code:

wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(By.xpath("//div[contains(text(),'Anh Tester')]")));


#2) textToBePresentInElement()
 – Điều kiện mong đợi là chờ một phần tử chứa đoạn text được chỉ định.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.textToBePresentInElement(By.xpath("//div[@id= 'forgotPass'"), "text to be found"));


#3) alertIsPresent()
 – Điều kiện mong đợi là chờ một hộp cảnh báo xuất hiện.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.alertIsPresent()) !=null);


#4) titleIs()
 – Điều kiện mong đợi là chờ một trang có tiêu đề cụ thể.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.titleIs("Anh Tester - Automation Testing"));


#5) frameToBeAvailableAndSwitchToIt()
 – Điều kiện mong đợi là chờ một khung có sẵn (available) và ngay sau khi có khung, điều khiển sẽ tự động chuyển sang nó.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.frameToBeAvailableAndSwitchToIt(By.id("newframe")));


#6) visibilityOfElementLocated()
- được sử dụng để kiểm tra xem một phần tử có tồn tại trong DOM của một trang và hiển thị hay không. Có nghĩa là nó sử dụng đối tượng By thay vì đối tượng WebElement với chức năng có thể gọi để tìm phần tử đó trước rồi kiểm tra phần tử đó có hiển thị hay không. Chứ nó không tìm kiếm liền.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")));
		
driver.findElement(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")).click();


#7) visibilityOf() - được sử dụng để kiểm tra xem một phần tử hiện diện trên DOM của một trang có hiển thị hay không. Có nghĩa là bạn đã tìm thấy Element đó rồi và chỉ kiểm tra nó có hiển thị hay chưa. Nên tham số nó kiểm tra là 1 đối tượng WebElement chứ không phải đối tượng By.

Code:

wait.until(ExpectedConditions.visibilityOf(driver.findElement(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]"))));
		
driver.findElement(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")).click();

 

#8) presenceOfElementLocated() - được sử dụng để kiểm tra xem một phần tử hiện có tồn tại trong DOM của một trang hay không. Có nghĩa là bạn đã tìm thấy Element đó rồi nhưng nó có thể chưa hiển thị lên. (có thể nó dị disable, nhưng nó vẫn có tồn tại trong DOM)

Code:

wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")));
		
driver.findElement(By.xpath("//h3[contains(text(),'Website Testing')]")).getAttribute("value");


Ngoài ra còn rất nhiều các hàm hỗ trợ khác các bạn tìm hiểu thêm nhé, nếu không rõ thì hỏi An.
https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/java/org/openqa/selenium/support/ui/ExpectedConditions.html


Code nào:

package anhtester.com.testcode;

import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.annotations.Test;

import java.time.Duration;

public class TestWait {

  WebDriver driver;
  
  @Test(priority = 2)
  public void ExplicitWaitDemo() throws InterruptedException {

    WebDriverManager.chromedriver().setup();
    driver = new ChromeDriver();
    System.out.println("Created Driver");
    driver.manage().window().maximize();

    driver.get("https://app.hrsale.com/");

    //Set timeout
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(10));

    driver.findElement(By.id("iusername")).sendKeys("frances.burns");
    driver.findElement(By.id("ipassword")).sendKeys("frances.burns");
    driver.findElement(By.xpath("//button[@type='submit']")).click();

    //Click menu dự án
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//span[contains(text(),'Projects')]")));

    driver.findElement(By.xpath("//span[contains(text(),'Projects')]")).click();

    Thread.sleep(2000);
    driver.quit();
  }
}


Nó sẽ bảo WebDriver là đợi cho đến khi điều kiện (ExpectedCondition) được thỏa mãn hoặc hết thời gian timeouts, nó sẽ bắn ra exception tùy theo điều kiện, ví dụ như ElementNotVisibleException, ElementNotInteractableException, TimeoutException…

Có 2 điểm lưu ý:

 • Trong thời gian đợi, nếu có exception NotFoundException thì exception cũng sẽ bị bỏ qua.
 • Và WebDriver sẽ check điều kiện có được thỏa mãn không sau 1 khoảng interval là 500ms

 

Với Selenium 4 cải tiến tích hợp phần thời gian vòng lặp trong Explicit Wait luôn:

WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(10), Duration.ofMillis(500));


An khuyên các bạn dùng cách cải tiến trên nhé. Để custom được khoảng thời gian 500ms đó tuỳ ý.Selenium đã viết rất nhiều các condition khác nhau, lựa chọn sử dụng cho phù hợp. Bạn tìm hiểu thêm nhé.

[Selenium Java] Bài 15: Cách dùng Wait trong Selenium Java | Anh Tester


Tuy nhiên, vì mục tiêu viết code để dễ hiểu, phù hợp hơn với business domain, hoặc muốn 1 cái điều kiện mà Selenium chưa cung cấp thì ta hoàn toàn có thể tự viết custom condition cho riêng test của mình. Mình sẽ viết 1 bài về custom Expected condition sau.

Trong phần code các bài về sau thì An chỉ sử dụng Explicit Wait vì tránh lãng phí thời gian khi tìm element. Và build Famework nó ổn định hơn.III. Fluent Wait

Mục tiêu của Fluent Wait là cung cấp 1 cơ chế Wait chung, có thể ứng dụng được nhiều chỗ, không chỉ ứng dụng cho mỗi WebDriver, và nó chính là cha của Explicit Wait phía trên. Nói chính xác hơn thì:

public class WebDriverWait extends FluentWait<WebDriver>;
 

Cách dùng:

Wait<WebDriver> wait = new FluentWait<WebDriver>(driver)
        .withTimeout(Duration.ofSeconds(30))
        .pollingEvery(Duration.ofSeconds(5))
        .ignoring(NoSuchElementException.class);

// Chờ 30 giây để một phần tử hiện diện trên trang
// Và sẽ thực hiện lặp lại mỗi 5 giây nếu chưa tìm thấy phần tử đó

Sau đó, bạn vẫn sử dụng như Wait của Explicit Wait thôi

wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(linkToClick));

 

Code nào:

package anhtester.com.testcode;

import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.NoSuchElementException;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.FluentWait;
import org.openqa.selenium.support.ui.Wait;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.annotations.Test;

import java.time.Duration;

public class TestWait {

  WebDriver driver;

  @Test(priority = 3)
  public void FluentWaitDemo() throws InterruptedException {

    WebDriverManager.chromedriver().setup();
    driver = new ChromeDriver();
    System.out.println("Created Driver");
    driver.manage().window().maximize();

    //Set timeout for FluentWait
    Wait<WebDriver> wait = new FluentWait<WebDriver>(driver)
        .withTimeout(Duration.ofSeconds(30))
        .pollingEvery(Duration.ofSeconds(5))
        .ignoring(NoSuchElementException.class);

    driver.get("https://app.hrsale.com/");

    driver.findElement(By.id("iusername")).sendKeys("frances.burns");
    driver.findElement(By.id("ipassword")).sendKeys("frances.burns");
    driver.findElement(By.xpath("//button[@type='submit']")).click();

    //Click menu dự án
    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(By.xpath("//span[contains(text(),'Projects')]")));

    driver.findElement(By.xpath("//span[contains(text(),'Projects')]")).click();

    Thread.sleep(2000);
    driver.quit();
  }
}


Các hàm bổ trợ còn lại nghiên cứu thêm tại đây:
https://www.selenium.dev/selenium/docs/api/java/org/openqa/selenium/support/ui/FluentWait.html

Ví dụ hàm withMessage​(java.lang.String message) sẽ hỗ trợ ghi ra câu gì đó khi không tìm thấy chẵn hạn.Bạn có thể viết dạng này cho 1 đối tượng WebElement:
(Thêm này dô import java.util.function.Function;)

WebElement loginButton = wait.until(new Function<WebDriver, WebElement>() {
			public WebElement apply(WebDriver driver) {
				return driver.findElement(By.id("btn-login"));
			}
		});
		
		loginButton.click();
 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học