NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành auto test trên hệ thống CRM: Login, Customer, Project, Task, Checkin Checkout,...

1. Login CRM System

Website CRM: https://crm.anhtester.com/admin/authentication
Email: admin@example.com
Password: 123456

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester
[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester

2. Mở trang Customers list

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester

3. Thêm mới một Customer (Client)

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester

4. Search lại Customer và Verify

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester


5. Open Projects để verify lại Customer vừa Add

Projects -> New project -> Dropdown Customer

[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester
[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester


🔆 Thao tác các chức năng còn lại

Add Contact for Customer, Edit, Delete, Import, Export,...


✳️ Code mẫu Add Customer

Hiện tại chúng ta có WebUI keyword và đang viết các hàm Waits vào. Giờ chúng ta bổ sung thêm vài hàm vào nhé.

An bổ sung hàm waitForPageLoaded() giúp chờ đợi trang load xong mới thao tác.


🔅 WebUI class:

package anhtester.com.keywords;

import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedCondition;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;

import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class WebUI {

  public static void sleep(double second) {
    try {
      Thread.sleep((long) (1000 * second));
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  public static void waitForElementVisible(WebDriver driver, By by, int second) {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(second), Duration.ofMillis(500));

    wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(by));
  }

  public static void waitForElementPresent(WebDriver driver, By by, int second) {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(second));

    wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(by));
  }

  public static void waitForElementClickable(WebDriver driver, By by, int second) {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(second));

    wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(by));
  }

  public static Boolean checkElementExist(WebDriver driver, By by) {
    List<WebElement> listElement = driver.findElements(by);

    if (listElement.size() > 0) {
      System.out.println("Element " + by + " existing.");
      return true;
    } else {
      System.out.println("Element " + by + " NOT exist.");
      return false;
    }
  }

  public static Boolean checkElementExist(WebDriver driver, String xpath) {
    List<WebElement> listElement = driver.findElements(By.xpath(xpath));

    if (listElement.size() > 0) {
      System.out.println("Element " + xpath + " existing.");
      return true;
    } else {
      System.out.println("Element " + xpath + " NOT exist.");
      return false;
    }
  }

  /**
   * Wait for Page loaded
   * Chờ đợi trang tải xong (Javascript tải xong)
   */
  public static void waitForPageLoaded(WebDriver driver) {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(driver, Duration.ofSeconds(30), Duration.ofMillis(500));
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;

    //Wait for Javascript to load
    ExpectedCondition<Boolean> jsLoad = new ExpectedCondition<Boolean>() {
      @Override
      public Boolean apply(WebDriver driver) {
        return js.executeScript("return document.readyState").toString().equals("complete");
      }
    };

    //Check JS is Ready
    boolean jsReady = js.executeScript("return document.readyState").toString().equals("complete");

    //Wait Javascript until it is Ready!
    if (!jsReady) {
      System.out.println("Javascript is NOT Ready.");
      //Wait for Javascript to load
      try {
        wait.until(jsLoad);
      } catch (Throwable error) {
        error.printStackTrace();
        Assert.fail("FAILED. Timeout waiting for page load.");
      }
    }
  }

}


🔅 BaseTest class:

package anhtester.com.common;

import anhtester.com.keywords.WebUI;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;

import java.time.Duration;

public class BaseTest {

  public WebDriver driver;

  @BeforeMethod
  public void createBrowser() {
    System.out.println("Start Chrome browser from BaseTest...");
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();

    //Chờ đợi trang load xong (trong 40s)
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(Duration.ofSeconds(40));
  }

  @AfterMethod
  public void closeBrowser() {
    WebUI.sleep(2);
    System.out.println("Close browser from BaseTest...");
    driver.quit();
  }
}


🔅 TestManageCustomers class:

package anhtester.com.Bai16_ThucHanhCRM;

import anhtester.com.common.BaseTest;
import anhtester.com.keywords.WebUI;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.Keys;
import org.testng.Assert;
import org.testng.annotations.Test;

public class TestManageCustomers extends BaseTest {

  public void loginPerfexCRM() {
    driver.get("https://crm.anhtester.com/admin/authentication");
    driver.findElement(By.xpath("//input[@id='email']")).sendKeys("admin@example.com");
    driver.findElement(By.xpath("//input[@id='password']")).sendKeys("123456");
    driver.findElement(By.xpath("//button[normalize-space()='Login']")).click();
    WebUI.waitForPageLoaded(driver);
  }

  private String CUSTOMER_NAME = "CMC Global";
  private String WEBSITE = "https://cmcglobal.com.vn/vi/home-vi/";

  @Test
  public void addCustomer() {
    loginPerfexCRM();

    driver.findElement(By.xpath("//span[normalize-space()='Customers']")).click();
    WebUI.waitForPageLoaded(driver);
    driver.findElement(By.xpath("//a[normalize-space()='New Customer']")).click();
    driver.findElement(By.id("company")).sendKeys(CUSTOMER_NAME);
    driver.findElement(By.id("vat")).sendKeys("10");
    driver.findElement(By.id("phonenumber")).sendKeys("0123456789");
    driver.findElement(By.id("website")).sendKeys(WEBSITE);
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//label[@for='groups_in[]']/following-sibling::div")).click();
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//label[@for='groups_in[]']/following-sibling::div//input[@type='search']")).sendKeys("Gold", Keys.ENTER);
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//label[@for='groups_in[]']/following-sibling::div")).click();
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.id("address")).sendKeys("Viet Nam");
    driver.findElement(By.id("city")).sendKeys("Can Tho");
    driver.findElement(By.id("state")).sendKeys("Can Tho");
    driver.findElement(By.id("zip")).sendKeys("92000");
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//label[@for='country']/following-sibling::div")).click();
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//label[@for='country']/following-sibling::div//input[@type='search']")).sendKeys("Vietnam", Keys.ENTER);
    WebUI.sleep(1);
    driver.findElement(By.xpath("//div[@id='profile-save-section']//button[normalize-space()='Save']")).click();
    WebUI.waitForPageLoaded(driver);
    //Kiểm tra Save thành công chuyển hướng đến trang Customer Details
    Assert.assertTrue(WebUI.checkElementExist(driver, By.xpath("//a[normalize-space()='Customer Details']")), "Can not navigate to Customer Details page.");

    verifyCustomerAdded();
  }

  public void verifyCustomerAdded() {
    //Click mở trang Customers lại
    driver.findElement(By.xpath("//span[normalize-space()='Customers']")).click();
    WebUI.waitForPageLoaded(driver);
    //Search tên customer vừa add
    driver.findElement(By.xpath("//input[@class='form-control input-sm']")).sendKeys(CUSTOMER_NAME);
    WebUI.sleep(1);
    WebUI.waitForPageLoaded(driver);
    WebUI.waitForElementVisible(driver, By.xpath("//tbody/tr[1]/td[3]/a"), 10);
    //Get Text cột customer name
    String getCustomerName = driver.findElement(By.xpath("//tbody/tr[1]/td[3]/a")).getText();
    System.out.println(getCustomerName);
    //Verify equals với data input
    Assert.assertEquals(getCustomerName, CUSTOMER_NAME, "FAILED. Customer Name not match.");
  }
}


[Selenium Java] Bài 16: Thực hành Auto Test hệ thống CRM | Anh Tester


Yeah code trên An chỉ dừng lại tại check Customer Name ngoài Data Table. Chúng ta cần click vào Name và đi đến trang Customer Details để Assert thông tin chi tiết khác nhé.
Bước tiếp theo là mở Projects > New Project > Verify Dropdown Customer tồn tại

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học