NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành viết hàm xử lý chung cơ bản để dùng lại
 


// Wait Page loaded

  public void waitForPageLoaded() {
    // wait for jQuery to loaded
    ExpectedCondition<Boolean> jQueryLoad = new ExpectedCondition<Boolean>() {
      @Override
      public Boolean apply(WebDriver driver) {
        try {
          return ((Long) ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("return jQuery.active") == 0);
        } catch (Exception e) {
          return true;
        }
      }
    };

    // wait for Javascript to loaded
    ExpectedCondition<Boolean> jsLoad = new ExpectedCondition<Boolean>() {
      @Override
      public Boolean apply(WebDriver driver) {
        return ((JavascriptExecutor) driver).executeScript("return document.readyState")
            .toString().equals("complete");
      }
    };

    try {
      wait = new WebDriverWait(driver, PAGE_LOAD_TIMEOUT);
      wait.until(jQueryLoad);
      wait.until(jsLoad);
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Quá thời gian load trang.");
    }
  }​

 

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học