NỘI DUNG BÀI HỌC

Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java (Handle Pagination on Data Table in Selenium Java)

1. Ý tưởng xử lý

- Phải nắm được mặc định hiện bao nhiêu Item trên 1 trang - đặt là itemTotalOnePage
- Bắt tổng số item thường hiện bên dưới bảng - đặt là itemTotal
- Tự tính nhẩm tổng số trang đó bằng tay - đặt là pageTotal
- Lấy itemTotal chia cho itemTotalOnePage để biết là nó phân trang đúng tổng số trang đó chưa (pageTotal)
- Lấy xpath nút Next để click chuyển từng trang
- Dùng vòng lặp FOR chạy từ 1 đến < pageTotal để duyệt từng trang
- Mỗi lần duyệt trang sau khi check data như mong muốn trên table rồi thì nhấn nút Next

Vậy là xong rồi. Y như mình nhìn vào thấy là sẽ check data từng trang xong cái nhấn nút Next để check trang tiếp. Vậy thôi. Mấy cái thông số mục đích để tính toán điểm bắt đầu và dừng thôi.

Cái phần check data từng cột thì An hướng dẫn rồi: xem thêm tại đây

Tiếp theo thì xem đoạn code An viết đầy đủ kết hợp vừa check data vừa phân trang nào dựa ý tưởng trên như An nói.

2. Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java

Hàm checkContainsSearchTableByColumn đã chỉ bài trước:

//Handle Data Table
public void checkContainsSearchTableByColumn(int column, String value) throws InterruptedException {
 JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
 List < WebElement > totalRows = driver.findElements(By.xpath("//div[@id='example_wrapper']//tbody/tr"));
 Thread.sleep(1);
 System.out.println("Số kết quả cho từ khóa (" + value + "): " + totalRows.size());

 for (int i = 1; i <= totalRows.size(); i++) {
  boolean res = false;
  WebElement title = driver.findElement(By.xpath("//div[@id='example_wrapper']//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));
  // js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", title);
  res = title.getText().toUpperCase().contains(value.toUpperCase());
  System.out.println("Dòng thứ " + i + ": " + res + " - " + title.getText());
  Assert.assertTrue(res, "Dòng thứ " + i + " (" + title.getText() + ")" + " không chứa giá trị " + value);
 }
}


Hàm phân trang checkDataTableWithPagination mới đây:

//Phân trang và check
@Test
public void checkDataTableWithPagination() throws InterruptedException {
 driver.get("https://datatables.net/");

 By title_H1 = By.xpath("//div[@class='fw-hero']//h1");

 JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) driver;
 js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", driver.findElement(title_H1));

 Thread.sleep(1000);

 By button_Next = By.xpath("//a[@id='example_next']");
 By label_Info_PageTotal = By.xpath("//div[@id='example_info']");
 String info = driver.findElement(label_Info_PageTotal).getText(); //Showing 1 to 10 of 57 entries

 //Mình tách cái chuỗi trên với ký tự khoảng trắng rồi lấy phần tử thứ 5 tính từ 0
 //Để bắt tổng số Item
 ArrayList < String > arrayListString = new ArrayList < > ();
 for (String s: info.split(" ")) {
  arrayListString.add(s);
 }

 System.out.println(arrayListString.get(5));
 int itemTotal = Integer.parseInt(arrayListString.get(5));
 System.out.println(itemTotal);

 int itemTotalOnePage = 10; //mặc định như mẫu. Tuỳ vào hệ thống mình thay đổi theo

 double pageTotal = (double) itemTotal / (double) itemTotalOnePage;

 DecimalFormat df = new DecimalFormat("#"); //Làm tròn số đến phần đơn vị của phần thập phân
 //Ví dụ 5.7 thì làm tròn 6 kiểu vậy
 System.out.println(df.format(pageTotal));

 int pageTotalInt = Integer.parseInt(df.format(pageTotal));
 System.out.println(df.format(pageTotalInt));

 //FOR này chạy tới < pageTotalInt để nó không click thêm lần cuối cùng
 //VD: 6 trang thì nó chỉ click 5 lần thôi chứ hả =))
 for (int i = 1; i < pageTotalInt; i++) {
  //Gọi hàm Check data bên trên lại
  checkContainsSearchTableByColumn(1, "");
  Thread.sleep(1000);
  //Click Next
  driver.findElement(button_Next).click();
 }

 Thread.sleep(2000);

}


Khi mỗi lần chuyển trang thì nó thay đổi mấy con số ở phần Info dưới bảng. Có thể check nó luôn.

Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java | Anh Tester

An note luôn trong mấy dòng code trên hong biết có rõ chưa ta. Nếu chưa ok thì liên hệ An trong nhóm nhé !!

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học