NỘI DUNG BÀI HỌC

Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java (Handle Pagination on Data Table in Selenium Java)

1. Ý tưởng xử lý

- Phải nắm được mặc định hiện bao nhiêu Item trên 1 trang - đặt là itemTotalOnePage
- Bắt tổng số item thường hiện bên dưới bảng - đặt là itemTotal
- Lấy itemTotal chia cho itemTotalOnePage để biết là nó phân trang đúng tổng số trang đó chưa (đặt là pageTotal)
- Lấy xpath nút Next để click chuyển từng trang
- Dùng vòng lặp FOR chạy từ 1 đến <= pageTotal để duyệt từng trang
- Mỗi lần duyệt trang sau khi check data như mong muốn trên table rồi thì nhấn nút Next

Vậy là xong rồi. Y như mình nhìn vào thấy là sẽ check data từng trang xong cái nhấn nút Next để check trang tiếp. Vậy thôi. Mấy cái thông số mục đích để tính toán điểm bắt đầu và dừng thôi.

Cái phần check data từng cột thì An hướng dẫn rồi: xem thêm tại đây

Tiếp theo thì xem đoạn code An viết đầy đủ kết hợp vừa check data vừa phân trang nào dựa ý tưởng trên như An nói.

2. Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java

Hàm checkSearchTableByColumn đã chỉ bài trước: (so sánh BẰNG)

public void checkSearchTableByColumn(int column, String value) {
    WebUI.waitForPageLoaded();
    WebUI.sleep(2);
    //Xác định số dòng của table sau khi search
    List<WebElement> row = WebUI.getWebElements(By.xpath("//table[@id='example']//tbody//tr"));
    int rowTotal = row.size(); //Lấy ra số dòng
    System.out.println("Số dòng tìm thấy: " + rowTotal);
    //Duyệt từng dòng
    for (int i = 1; i <= rowTotal; i++) {
      WebElement elementCheck = WebUI.getWebElement(By.xpath("//table[@id='example']//tbody/tr[" + i + "]/td[" + column + "]"));

      WebUI.scrollToElement(elementCheck);

      System.out.print(value + " - ");
      System.out.println(elementCheck.getText());
      Assert.assertEquals(elementCheck.getText(), value, "Dòng số " + i + " không chứa giá trị tìm kiếm.");
    }
  }


Hàm phân trang testCheckPaginationOnTable mới đây:

@Test
  public void testCheckPaginationOnTable() {

    WebUI.openURL("https://datatables.net/");

    //Data search read from Properties
    String searchValue = PropertiesHelpers.getValue("searchValue");

    //Get item on One Page
    Select select = new Select(WebUI.getWebElement(By.xpath("//select[@name='example_length']")));

    Log.info(select.getFirstSelectedOption().getText());

    int itemTotalOnePage = Integer.parseInt(select.getFirstSelectedOption().getText());
    System.out.println("Tổng số item / trang: " + itemTotalOnePage);

    //Set Text on Search input
    WebUI.setText(By.xpath("//input[@type='search']"), searchValue);

    //Get total item
    String strTotal = WebUI.getElementText(By.xpath("//div[@id='example_info']"));
    ArrayList<String> list = new ArrayList<String>();

    for (String strItem : strTotal.split("\\s")) {
      list.add(strItem);
    }

    System.out.println(list);

    int itemTotal = Integer.parseInt(list.get(5));
    System.out.println("Tổng số item: " + itemTotal);
    int pageTotal = itemTotal / itemTotalOnePage;
    int sodu = itemTotal % itemTotalOnePage;
    System.out.println("Tổng số nguyên: " + pageTotal);
    System.out.println("Tổng số dư: " + sodu);

    if (sodu > 0) {
      pageTotal = pageTotal + 1;
    }

    System.out.println("Tổng số Page: " + pageTotal);

    for (int i = 1; i <= pageTotal; i++) {
      checkSearchTableByColumn(3, searchValue);

      //Nhấn nút Next để đến trang tiếp theo
      if (i < pageTotal) {
        WebUI.clickElement(By.xpath("//a[@id='example_next']"));
      }
    }

  }


Khi mỗi lần chuyển trang thì nó thay đổi mấy con số ở phần Info dưới bảng. Có thể check nó luôn.

Xử lý phân trang trên Data Table trong Selenium Java | Anh Tester


Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học