NỘI DUNG BÀI HỌC

Thực hành Page Object Model (part 1)Website thực hành: https://crm.anhtester.com/admin/authentication

Email: admin@example.com
Password: 123456

Tạo Page Object với trang Customers

[Selenium Java] Bài 20: Thực hành Page Object Model (part 1) | Anh Tester

Viết Auto Test chức năng Add New Customer

[Selenium Java] Bài 20: Thực hành Page Object Model (part 1) | Anh Tester
[Selenium Java] Bài 20: Thực hành Page Object Model (part 1) | Anh Tester

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học