NỘI DUNG BÀI HỌC

✅ Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution
✅ Copy các class từ project bài 24 multi browser sang project mới
✅ Bài này học 2 buổi để rành cái driver truyền đi toàn hệ thống

1. Create new class DriverManager

Class DriverManager này dùng để lưu session của driver cho vào ThreadLocal của Java để quản lý các luồng driver được khởi tạo.

Nó gồm có các hàm:

 • getDriver(): lấy giá trị driver theo luồng (máy nó tự hiểu luồng nào cho session nào)
 • setDriver(): set giá trị cho driver theo luồng
 • quit(): xoá phiên session driver của luồng hiện tại (xoá session là việc cả thread chứa driver đó)

DriverManager.java


package anhtester.com.driver;

import org.openqa.selenium.WebDriver;

public class DriverManager {

  private static final ThreadLocal<WebDriver> driver = new ThreadLocal<>();

  private DriverManager() {
  }

  public static WebDriver getDriver() {
    return driver.get();
  }

  public static void setDriver(WebDriver driver) {
    DriverManager.driver.set(driver);
  }

  public static void quit() {
    DriverManager.driver.get().quit();
    driver.remove();
  }
}
​


[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester


Chổ này nó là hàm static hết nên giống Keyword dị đó. Lấy tên class chấm gọi hàm thôi.

Ví dụ: DriverManager.getDriver();


2. Custom lại class BaseTest

Class BaseTest cũ ở bài multi browser:

package com.anhtester.common;

import com.anhtester.keywords.WebUI;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Optional;
import org.testng.annotations.Parameters;

import java.time.Duration;

public class BaseTest {
  public WebDriver driver;

  @BeforeMethod
  @Parameters({"browserName"})
  public void createDriver(@Optional("chrome") String browserName) {

    switch (browserName.trim().toLowerCase()) {
      case "chrome":
        System.out.println("Launching Chrome browser...");
        driver = new ChromeDriver();
        break;
      case "firefox":
        System.out.println("Launching Firefox browser...");
        driver = new FirefoxDriver();
        break;
      case "edge":
        System.out.println("Launching Edge browser...");
        driver = new EdgeDriver();
        break;
      default:
        System.out.println("Browser: " + browserName + " is invalid, Launching Chrome as browser of choice...");
        driver = new ChromeDriver();
    }

    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().pageLoadTimeout(Duration.ofSeconds(40));

    new WebUI(driver);
  }

  @AfterMethod
  public void closeDriver() {
    driver.quit();
  }

}


Hiện tại thì hắn chưa set giá trị vào ThreaLocal WebDriver nên là mình sẽ chỉnh sửa lại ở 2 phương thức là BeforeMethodAfterMethod như sau:

import anhtester.com.driver.DriverManager;
import anhtester.com.pages.CommonPage;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.edge.EdgeDriver;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;
import org.testng.annotations.AfterMethod;
import org.testng.annotations.BeforeMethod;
import org.testng.annotations.Optional;
import org.testng.annotations.Parameters;

public class BaseTest extends CommonPage {

  @BeforeMethod
  @Parameters({"browser"})
  public void createDriver(@Optional("chrome") String browserName) {
    WebDriver driver = setupBrowser(browserName);
    DriverManager.setDriver(driver);
  }

  //Viết hàm trung gian để lựa chọn Browser cần chạy với giá trị tham số "browser" bên trên truyền vào
  public WebDriver setupBrowser(String browserName) {
    WebDriver driver;
    switch (browserName.trim().toLowerCase()) {
      case "chrome":
        driver = initChromeDriver();
        break;
      case "firefox":
        driver = initFirefoxDriver();
        break;
      case "edge":
        driver = initEdgeDriver();
        break;
      default:
        System.out.println("Browser: " + browserName + " is invalid, Launching Chrome as browser of choice...");
        driver = initChromeDriver();
    }
    return driver;
  }

  // Viết các hàm khởi chạy cho từng Browser đó
  private WebDriver initChromeDriver() {
    WebDriver driver;
    System.out.println("Launching Chrome browser...");
    driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    return driver;
  }

  private WebDriver initEdgeDriver() {
    WebDriver driver;
    System.out.println("Launching Edge browser...");
    driver = new EdgeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    return driver;
  }

  private WebDriver initFirefoxDriver() {
    WebDriver driver;
    System.out.println("Launching Firefox browser...");
    driver = new FirefoxDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    return driver;
  }

  @AfterMethod
  public void closeDriver() {
    if (DriverManager.getDriver() != null) {
      DriverManager.quit();
    }
  }

}


Chổ BeforeMethod này các bạn thấy chúng ta khởi tạo đối tượng WebDriver driver trung gian để chứa giá trị khởi tạo từ hàm setBrowser.

Xong sau đó gọi hàm setDriver từ DriverManager để nhận giá trị đó cho vào luồng mà máy nó sẽ tự phân chia luồng theo ID tự sinh cho phù hợp. Nó sẽ không bị trùng session giữa các driver với nhau.

DriverManager.setDriver(driver) hàm này là static nên lấy tên class gọi nhé.

Ví dụ khởi tạo 5 lần thì giá trị set vào 5 luồng xong nó tự định 5 ID cho 5 luồng đó.

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester

Hàm closeDriver()AfterMethod này chúng ta thay đổi cái driver.quit() thành hàm quit() trong DriverManager. Vì hàm quit() trong DriverManager hắn vừa xoá cái session của driver mà vừa xoá luôn cái Thread chứ không phải chỉ xoá phiên làm việc không.

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester

3. Thay đổi driver trong WebUI keyword

Nói chung không chỉ trong class WebUI keyword không mà bất kỳ class nào đang truyền driver theo cách cũ thay đổi truyền lại theo cách mới.

Cách mới là chúng ta sẽ gọi hàm getDriver trong class DriverManager ra dùng. Vì nó là trạng thái static nên lấy tên class chấm gọi.

DriverManager.getDriver() chúng ta thay thế lệnh này vào những chổ nào chứa biến "driver". Và cách nhanh là chúng ta nhấn Ctrl + R để thay thế. Phải làm cho khéo để không bị sai sót mà lại nhanh.

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester
[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester


WebUI.java

package anhtester.com.utils;

import anhtester.com.driver.DriverManager;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.interactions.Actions;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedCondition;
import org.openqa.selenium.support.ui.ExpectedConditions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;
import org.testng.Assert;

import java.awt.*;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.time.Duration;
import java.util.List;

public class WebUI {

  private final static int TIMEOUT = 10;
  private final static double STEP_TIME = 0;
  private final static int PAGE_LOAD_TIMEOUT = 20;

  public static void sleep(double second) {
    try {
      Thread.sleep((long) (1000 * second));
    } catch (InterruptedException e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }
  }

  public static void logConsole(Object message) {
    System.out.println(message);
  }

  public static WebElement getWebElement(By by) {
    return DriverManager.getDriver().findElement(by);
  }

  public static List<WebElement> getWebElements(By by) {
    return DriverManager.getDriver().findElements(by);
  }

  public static void verifyEquals(Object actual, Object expected) {
    waitForPageLoaded();
    sleep(STEP_TIME);
    logConsole("Verify equals: " + actual + " and " + expected);
    Assert.assertEquals(actual, expected, "Fail. Not match. '" + actual.toString() + "' != '" + expected.toString() + "'");
  }

  public static void verifyEquals(Object actual, Object expected, String message) {
    waitForPageLoaded();
    sleep(STEP_TIME);
    logConsole("Verify equals: " + actual + " and " + expected);
    Assert.assertEquals(actual, expected, message);
  }

  public static Boolean checkElementExist(By by) {
    waitForPageLoaded();
    waitForElementVisible(by);
    sleep(2);
    List<WebElement> listElement = getWebElements(by);

    if (listElement.size() > 0) {
      System.out.println("checkElementExist: " + true + " --- " + by);
      return true;
    } else {
      System.out.println("checkElementExist: " + false + " --- " + by);
      return false;
    }
  }

  public static void openURL(String url) {
    DriverManager.getDriver().get(url);
    sleep(STEP_TIME);
    logConsole("Open: " + url);
    waitForPageLoaded();
  }

  public static void clickElement(By by) {
    waitForPageLoaded();
    waitForElementVisible(by);
    sleep(STEP_TIME);
    getWebElement(by).click();
    logConsole("Click element: " + by);
  }

  public static void clickElement(By by, long timeout) {
    waitForPageLoaded();
    waitForElementVisible(by);
    sleep(STEP_TIME);
    getWebElement(by).click();
    logConsole("Click element: " + by);
  }

  public static void setText(By by, String value) {
    waitForPageLoaded();
    waitForElementVisible(by);
    sleep(STEP_TIME);
    getWebElement(by).sendKeys(value);
    logConsole("Set text: " + value + " on element " + by);
  }

  public static String getElementText(By by) {
    waitForPageLoaded();
    waitForElementVisible(by);
    sleep(STEP_TIME);
    String text = getWebElement(by).getText();
    logConsole("Get text: " + text);
    return text; //Trả về một giá trị kiểu String
  }

  //Wait for Element

  public static void waitForElementVisible(By by) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(by));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Timeout waiting for the element Visible. " + by.toString());
      logConsole("Timeout waiting for the element Visible. " + by.toString());
    }
  }

  public static void waitForElementVisible(By by, int timeOut) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(timeOut), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.visibilityOfElementLocated(by));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Timeout waiting for the element Visible. " + by.toString());
      logConsole("Timeout waiting for the element Visible. " + by.toString());
    }
  }

  public static void waitForElementPresent(By by) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(by));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Element not exist. " + by.toString());
      logConsole("Element not exist. " + by.toString());
    }
  }

  public static void waitForElementPresent(By by, int timeOut) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(timeOut), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(by));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Element not exist. " + by.toString());
      logConsole("Element not exist. " + by.toString());
    }
  }

  public static void waitForElementClickable(By by) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(getWebElement(by)));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Timeout waiting for the element ready to click. " + by.toString());
      logConsole("Timeout waiting for the element ready to click. " + by.toString());
    }
  }

  public static void waitForElementClickable(By by, int timeOut) {
    try {
      WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(timeOut), Duration.ofMillis(500));
      wait.until(ExpectedConditions.elementToBeClickable(getWebElement(by)));
    } catch (Throwable error) {
      Assert.fail("Timeout waiting for the element ready to click. " + by.toString());
      logConsole("Timeout waiting for the element ready to click. " + by.toString());
    }
  }

  //Vài hàm bổ trợ nâng cao hơn

  public static void scrollToElement(By element) {
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
    js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", getWebElement(element));
  }

  public static void scrollToElement(WebElement element) {
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
    js.executeScript("arguments[0].scrollIntoView(true);", element);
  }

  public static void scrollToPosition(int X, int Y) {
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
    js.executeScript("window.scrollTo(" + X + "," + Y + ");");
  }

  public static boolean moveToElement(By toElement) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.moveToElement(getWebElement(toElement)).release(getWebElement(toElement)).build().perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      logConsole(e.getMessage());
      return false;
    }
  }

  public static boolean moveToOffset(int X, int Y) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.moveByOffset(X, Y).build().perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      logConsole(e.getMessage());
      return false;
    }
  }

  public static boolean hoverElement(By by) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.moveToElement(getWebElement(by)).perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean mouseHover(By by) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.moveToElement(getWebElement(by)).perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean dragAndDrop(By fromElement, By toElement) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.dragAndDrop(getWebElement(fromElement), getWebElement(toElement)).perform();
      //action.clickAndHold(getWebElement(fromElement)).moveToElement(getWebElement(toElement)).release(getWebElement(toElement)).build().perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      logConsole(e.getMessage());
      return false;
    }
  }

  public static boolean dragAndDropElement(By fromElement, By toElement) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      action.clickAndHold(getWebElement(fromElement)).moveToElement(getWebElement(toElement)).release(getWebElement(toElement)).build().perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      logConsole(e.getMessage());
      return false;
    }
  }

  public static boolean dragAndDropOffset(By fromElement, int X, int Y) {
    try {
      Actions action = new Actions(DriverManager.getDriver());
      //Tính từ vị trí click chuột đầu tiên (clickAndHold)
      action.clickAndHold(getWebElement(fromElement)).pause(1).moveByOffset(X, Y).release().build().perform();
      return true;
    } catch (Exception e) {
      logConsole(e.getMessage());
      return false;
    }
  }

  public static boolean pressENTER() {
    try {
      Robot robot = new Robot();
      robot.keyPress(KeyEvent.VK_ENTER);
      robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ENTER);
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean pressESC() {
    try {
      Robot robot = new Robot();
      robot.keyPress(KeyEvent.VK_ESCAPE);
      robot.keyRelease(KeyEvent.VK_ESCAPE);
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  public static boolean pressF11() {
    try {
      Robot robot = new Robot();
      robot.keyPress(KeyEvent.VK_F11);
      robot.keyRelease(KeyEvent.VK_F11);
      return true;
    } catch (Exception e) {
      return false;
    }
  }

  /**
   * @param by truyền vào đối tượng element dạng By
   * @return Tô màu viền đỏ cho Element trên website
   */
  public static WebElement highLightElement(By by) {
    // Tô màu border ngoài chính element chỉ định - màu đỏ (có thể đổi màu khác)
    if (DriverManager.getDriver() instanceof JavascriptExecutor) {
      ((JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver()).executeScript("arguments[0].style.border='3px solid red'", getWebElement(by));
      sleep(1);
    }
    return getWebElement(by);
  }

  /**
   * Wait for Page
   * Chờ đợi trang tải xong (Javascript) với thời gian thiết lập sẵn
   */
  public static void waitForPageLoaded() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(PAGE_LOAD_TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();

    // wait for Javascript to loaded
    ExpectedCondition<Boolean> jsLoad = driver -> ((JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver()).executeScript("return document.readyState")
        .toString().equals("complete");

    //Get JS is Ready
    boolean jsReady = js.executeScript("return document.readyState").toString().equals("complete");

    //Wait Javascript until it is Ready!
    if (!jsReady) {
      logConsole("Javascript in NOT Ready!");
      //Wait for Javascript to load
      try {
        wait.until(jsLoad);
      } catch (Throwable error) {
        error.printStackTrace();
        Assert.fail("Timeout waiting for page load (Javascript). (" + PAGE_LOAD_TIMEOUT + "s)");
      }
    }
  }

  /**
   * Chờ đợi JQuery tải xong với thời gian thiết lập sẵn
   */
  public static void waitForJQueryLoad() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(PAGE_LOAD_TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();

    //Wait for jQuery to load
    ExpectedCondition<Boolean> jQueryLoad = driver -> {
      assert driver != null;
      return ((Long) ((JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver())
          .executeScript("return jQuery.active") == 0);
    };

    //Get JQuery is Ready
    boolean jqueryReady = (Boolean) js.executeScript("return jQuery.active==0");

    //Wait JQuery until it is Ready!
    if (!jqueryReady) {
      logConsole("JQuery is NOT Ready!");
      try {
        //Wait for jQuery to load
        wait.until(jQueryLoad);
      } catch (Throwable error) {
        Assert.fail("Timeout waiting for JQuery load. (" + PAGE_LOAD_TIMEOUT + "s)");
      }
    }
  }

  //Wait for Angular Load

  /**
   * Chờ đợi Angular tải xong với thời gian thiết lập sẵn
   */
  public static void waitForAngularLoad() {
    WebDriverWait wait = new WebDriverWait(DriverManager.getDriver(), Duration.ofSeconds(PAGE_LOAD_TIMEOUT), Duration.ofMillis(500));
    JavascriptExecutor js = (JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver();
    final String angularReadyScript = "return angular.element(document).injector().get('$http').pendingRequests.length === 0";

    //Wait for ANGULAR to load
    ExpectedCondition<Boolean> angularLoad = driver -> {
      assert driver != null;
      return Boolean.valueOf(((JavascriptExecutor) DriverManager.getDriver())
          .executeScript(angularReadyScript).toString());
    };

    //Get Angular is Ready
    boolean angularReady = Boolean.parseBoolean(js.executeScript(angularReadyScript).toString());

    //Wait ANGULAR until it is Ready!
    if (!angularReady) {
      logConsole("Angular is NOT Ready!");
      //Wait for Angular to load
      try {
        //Wait for jQuery to load
        wait.until(angularLoad);
      } catch (Throwable error) {
        Assert.fail("Timeout waiting for Angular load. (" + PAGE_LOAD_TIMEOUT + "s)");
      }
    }

  }

}


4. Xoá bỏ driver truyền theo POM trong trang Page

Hiện tại thì chúng ta đang tuân theo Page Object Model nên là driver còn truyền ở hàm khởi tạo của class Page.

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester

Bây giờ chúng ta sẽ xoá bỏ hết nó và thay thế bằng hàm DriverManager.getDriver(). Nghĩa là dùng driver toàn cục theo ThreadLocal luôn trên toàn project.

Ví dụ cụ thể class LoginPage để mọi người chỉnh các class page khác tương tự nhé.

package anhtester.com.pages;

import anhtester.com.utils.WebUI;
import org.openqa.selenium.By;
import org.testng.Assert;

public class LoginPage extends CommonPage {

  public LoginPage() {
  }

  //Login
  private String pageText = "Welcome to HRM System";
  private By inputUsername = By.xpath("//input[@id='iusername']");
  private By inputPassword = By.xpath("//input[@id='ipassword']");
  private By buttonSignin = By.xpath("//button[@type='submit']");
  private By linkForgotPassword = By.xpath("//a[normalize-space()='Forgot password?']");

  //Forgot password
  private By pageTextForgotPassword = By.xpath("//h4[normalize-space()='Reset your password']");
  private By inputEmailForgotPassword = By.xpath("//input[@placeholder='Email address']");
  private By buttonReset = By.xpath("//button[@type='submit']");
  private By linkClickHere = By.xpath("//a[normalize-space()='Click here']");
  private By alertMessage = By.xpath("//div[@class='toast-message']");


  public DashboardPage logIn(String username, String password) {
    WebUI.openURL("https://hrm.anhtester.com/");
    WebUI.setText(inputUsername, username);
    WebUI.setText(inputPassword, password);
    WebUI.clickElement(buttonSignin);
    WebUI.sleep(5);
    //Wait for page loaded
    //Xử lý Assert
    //wait.until(ExpectedConditions.presenceOfElementLocated(dashboardPage.menuTrangChu));
    boolean checkMenu = WebUI.checkElementExist(getDashboardPage().menuTrangChu);
    Assert.assertTrue(checkMenu, "Login failed. Không tìm thấy menu Trang chủ.");

    return new DashboardPage(); //Khởi tạo trang Dashboard
  }

  public void loginWithUsernameInValid(String username, String password) {
    WebUI.openURL("https://hrm.anhtester.com/");
    WebUI.setText(inputUsername, username);
    WebUI.setText(inputPassword, password);
    WebUI.clickElement(buttonSignin);

    //Xử lý Assert
    boolean checkAlertError = WebUI.checkElementExist(alertMessage);
    Assert.assertTrue(checkAlertError, "Fail. Error alert not display.");
    WebUI.verifyEquals(WebUI.getElementText(alertMessage), "Invalid Login Credentials.");
  }

  public void loginWithPasswordInValid(String username, String password) {
    WebUI.openURL("https://hrm.anhtester.com/");
    WebUI.setText(inputUsername, username);
    WebUI.setText(inputPassword, password);
    WebUI.clickElement(buttonSignin);
    //Xử lý Assert
    boolean checkAlertError = WebUI.checkElementExist(alertMessage);

    Assert.assertTrue(checkAlertError, "Fail. Error alert not display.");
    WebUI.verifyEquals(WebUI.getElementText(alertMessage), "Invalid Login Credentials.");

  }

  public void resetPassword(String emailForgot) {
    WebUI.openURL("https://hrm.anhtester.com/");
    WebUI.clickElement(linkForgotPassword);

    WebUI.verifyEquals(WebUI.getElementText(pageTextForgotPassword), "Reset your password");

    WebUI.setText(inputEmailForgotPassword, emailForgot);
    WebUI.clickElement(buttonReset);

    //Assert cái message hiển thị thành công (tồn tại)
    WebUI.verifyEquals(WebUI.getElementText(alertMessage), "Main.xin_error_msg__available");

    WebUI.clickElement(linkClickHere);
  }

}


Rồi vậy là xong rồi. Đủ rồi đó. Tiếp theo lấy cái Suite Parallel nào đó ra chạy thử xem như nào.


ParallelLoginTest.xml

<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng-1.0.dtd" >

<suite name="Suite Parallel Login Test" verbose="1" parallel="tests">

  <test name="Regression Parallel CHROME" parallel="methods">
    <parameter name="browser" value="chrome"></parameter>
    <classes>
      <class name="com.anhtester.testcases.LoginTest"/>
    </classes>
  </test>

  <test name="Regression Parallel EDGE" parallel="methods">
    <parameter name="browser" value="edge"></parameter>
    <classes>
      <class name="com.anhtester.testcases.LoginTest"/>
    </classes>
  </test>

</suite>


Nó chạy song cả thẻ <test> và trong từng test thì lại song song methods trong class luôn nên có nhiêu cái @Test nó chơi láng trong một lần chạy 🤣

[Selenium Java] Bài 26: Thiết kế lại driver của project POM để chạy parallel execution | Anh Tester

Chổ này cần máy tính phải đủ mạnh cả về CPU lẫn RAM mới đủ đô chiến nhen. Đầu tư liền cái máy mới nào 😜😜😜

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học