NỘI DUNG BÀI HỌC

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

  1. Eclipse IDE 2021-03.exe
  2. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
  3. testng-7.4.0.jar
  4. jdk-16.0.1_windows-x64_bin.exe
  5. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
  6. jdk-8u291-windows-x64.exe
  7. chromedriver.exe (version 91)
  8. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
  9. ATUTestRecorder_2.1.zip
Cập nhật chromedriver.exe version phù hợp:
https://sites.google.com/a/chromium.org/chromedriver/

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://demo.anhtester.com/

CRM: https://demoauto.xyz/Anh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:


🌱 Zalo
Automation Testing:   https://zalo.me/g/lsxswc560
🌱 Facebook Group: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam (Website, Desktop, Mobile)
🌱 Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học