NỘI DUNG BÀI HỌC

Các tài nguyên cần thiết cho việc cài đặt môi trường Selenium Java cũng như các thư viện liên quan trong khóa học.

Tài nguyên gồm:

 1. Eclipse IDE 2021-03.exe
 2. Eclipse IDE 2021-12.exe
 3. selenium-server-standalone-3.141.59.jar
 4. testng-7.4.0.jar
 5. jdk-17.0.1_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 6. jdk-16.0.1_windows-x64_bin.exe
 7. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.exe
 8. jdk-15.0.2_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 9. jdk-11.0.12_windows-x64_bin.zip (giải nén dùng ngày)
 10. jdk-8u291-windows-x64.exe
 11. jdk-8u331-windows-x64.zip (giải nén dùng ngày)
 12. chromedriver-win.zip.(version 96)
 13. chromedriver-macos.zip.(version 96)
 14. monte-screen-recorder-0.7.7.jar
 15. ATUTestRecorder_2.1.zip
 16. webdrivermanager-4.4.3.zip
 17. apache-maven-3.6.3.zip
 18. allure-2.14.0.zip

Cập nhật chromedriver.exe version phù hợp:
https://sites.google.com/chromium.org/driver/

Link tải IntelliJ Community: (nhớ tải bản Community)
https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows

 

Link tải Eclipse (cứ chơi bản mới nhất đi)

https://www.eclipse.org/downloads/

 

Website rèn luyện chạy auto test:

POS: https://pos.anhtester.com/

CRM: https://crm.anhtester.com/

HRM: https://hrm.anhtester.com/

Demo: https://demo.anhtester.com/Anh Tester sẽ cập nhật thêm trong quá trình học đủ cho các bạn.

Teacher

Teacher

Anh Tester

Software Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu

Cộng đồng Automation Testing Việt Nam:

🌱 Telegram Automation Testing:   Cộng đồng Automation Testing
🌱 
Facebook Group Automation: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam
🌱 
Facebook Fanpage: Cộng đồng Automation Testing Việt Nam - Selenium
🌱 Telegram
Manual Testing:   Cộng đồng Manual Testing
🌱 
Facebook Group Manual: Cộng đồng Manual Testing Việt Nam

Chia sẻ khóa học lên trang

Bạn có thể đăng khóa học của chính bạn lên trang Anh Tester để kiếm tiền

Danh sách bài học