Bạn sẽ học được gì ?

Yêu cầu

Nội dung khóa học

Mobile apps automation for IOS and Android using Appium on Real Devices

 
 
 
 
...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 60 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu