Bạn sẽ học được gì ?

 • Biết API là gì và tại sao cần kiểm thử API

 • Hiểu về Client và Server với cơ chế HTTP

 • Biết REST là gì và REST API là gì

 • Sử dụng công cụ kiểm thử Postman

 • Học ngôn ngữ lập trình Java basic và OOP

 • Học khung kiểm thử TestNG Framework

 • Sử dụng thư viện REST Assured để chạy API Testing Automation

 • Học xử lý và sử dụng file JSON

 • Tích hợp Report và Log

 • Quản lý source code Automation trên GitHub

Yêu cầu

  • Đã học code Java OOP hoặc đã học phần Java ở khoá Selenium Java Anh Tester
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt

Nội dung khóa học

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. ...

Danh sách bài học

Số bài học: 0 lectures Tổng thời lượng: 60 hours

Thông tin Giảng viên

Anh Tester

Software Quality Engineer

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu