What you'll learn?

 • Code cơ bản với ngôn ngữ lập trình Java
 • Cài đặt và cấu hình Selenium với Java
 • Thao tác được hết các chức năng cơ bản của Selenium Webdriver
 • Bố cục lại source code theo mô hình Page Object

Requirements

  • Biết hoặc Không biết về Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Tortoisegit, IntelliJ IDE hoặc Eclipse IDE
   

Description

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. ...

Selenium Java Tutorial

(Võ Thái An)

 1. Java basic: kiểu dữ liệu, toán tử, function (hàm), variable (biến), object (đối tượng), class (lớp) (2 buổi + cài đặt IntelliJ / Eclipse  IDE)
 2. Java OOP (Object-Oriented Programming): access modifier (phạm vi truy cập), kế thừa, hàm For, If-else (2 buổi)
 3. Giới thiệu Selenium Webdriver
 4. Cài đặt môi trường Selenium với Java (chromedriver, cài add-on Chropath, SelectorsHub trên Chrome) và chạy code auto đầu tiên với IntelliJ / Eclipse  IDE (1 buổi phần 3+4)
 5. Cài đặt và sử dụng TestNG (1 buổi thêm phần 4)
 6. Cách xác định Element trên website bằng Css Selector, Xpath, Id, Name… (1 buổi)
 7. Sử dụng các hàm của Selenium: Click, Sendkeys, getText, getAttribute, isEnabled, isDisplayed, navigate, maximize,… (1 buổi)
 8. Cách xử lý Textarea, Dropdown, Radio, Checkbox (1 buổi)
 9. Thực hành (2 buổi)
 10. Cách dùng method Assert do TestNG cung cấp
 11. Xử lý User interactions dùng Actions class (1 buổi cả phần 10)
 12. Cách xử lý Popup, Alert, iframes, Window handle (1 buổi)
 13. Thực hành (1 buổi)
 14. Cách dùng Javascript Executor để hành động (1 buổi)
 15. Các loại Wait trong Selenium (1 buổi)
 16. Thực hành (1 buổi)
 17. Refractor project (cấu trúc code) bằng POM (Page Object Model) (3 buổi)
 18. Sử dụng Page Factory trong POM (1 buổi)
 19. Tạo liên kết giữa các pages và xây dựng Navigation (1 buổi)
 20. Cài đặt Cucumber Serenity viết Gherkin (3 buổi)
 21. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn đơn giản để dùng lại kết hợp Gherkin (1 buổi)
 22. Thực hành viết các hàm xử lý sẵn nâng cao để dùng lại kết hợp Gherkin (1 buổi)
 23. Cách dùng CSS Selector để lấy Element phức tạp (1 buổi)
 24. Đọc File Excel để lấy data test (1 buổi)
 25. Chụp screenshot và record video sau khi run test trong selenium webdriver (1 buổi)
 26. Cách đẩy code lên Github với Tortoisegit (1 buổi)


Cách học Online:

 • Chuẩn bị Skype call trực tiếp (có record sau mỗi buổi)
 • Chuẩn bị Mạng và nơi học không ồn lắm để tương tác trực tiếp
 • 1 tuần học 2 đến 3 buổi và học trong tầm 2 tháng (đến khi nào làm được việc thực chiến)
 • Tài liệu trao đổi nhanh trên Zalo group
 • Sau khi kết thúc khóa An chỉ thêm sử dụng Katalon Tool, gửi tặng tài liệu Automation Mobile.

Thông tin về An:

 • Võ Thái An
 • Công việc chính: Tester tại Phamiliar Tech in USA
 • Kinh nghiệm: 3 năm làm automation testing với selenium và các tool liên quan.
 • Công việc phụ: Dạy học và Lập trình Website
 • SĐT: 0939206009 (mobile/facebook/zalo)

Lessons list

Total: 26 lectures Total hours: 50 hours

About the Teacher

Anh Tester

Tester

Đường dẫu khó chân vẫn cần bước đi
Đời dẫu khổ tâm vẫn cần nghĩ thấu