Created by Anh Tester

Fullstack API Testing with Manual and Automation (HỌC QUA VIDEO)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khóa học Fullstack API Testing with Manual and Automation Basic to Advanced này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao, học từ Manual đến Automation. Sử dụng Postman và thư viện auto REST Assured để chạy automation test API. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 50 Lessons
  • 80 hours
4,000,000 VND Add to cart

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java (HỌC ONLINE)

New inAPI Testing | Testing

4.4 (20)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java, nên An không dạy code Java từ đầu nữa mà sẽ cần gì thì chỉ đó. Cái chính là sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác để hoàn thiện project. VND

  • There are many variations of passages
  • Lorem Ipsum available
  • Suffered alteration in some form
  • 22 Lessons
  • 40 hours
3,000,000 VND Add to cart