Created by Anh Tester

Cucumber TestNG Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Cucumber TestNG này nhằm hướng dẫn nâng cao cho những bạn đã học khoá Selenium Java để viết code theo ngôn ngữ Gherkin đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

Khoá học Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

  • Đã có kiến thức Java basic, Java OOP, Selenium và TestNG
  • Khoá này chúng ta học sau khoá Selenium Java
 • 17 Lessons
 • 30 hours
2,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

API Testing Automation Basic to Advanced

Sale inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học API Testing Automation này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Kết hợp với thư viện auto REST Assured để chạy automation test API.

  • Đã học code Java OOP hoặc đã học phần Java ở khoá Selenium Java Anh Tester
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 30 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Website Testing With Katalon Basic To Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Website Automation Testing với Katalon Studio này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới biết ít code hoặc KHÔNG CẦN BIẾT CODE đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Tool thao tác nhiều hơn viết code.

  • Biết hoặc không cần biết về Code
  • Chuẩn bị máy tính và mạng tốt
 • 25 Lessons
 • 60 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with C# Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium C# này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code C# đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao.

  • Biết hoặc không biết về C#
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, Zalo
 • 25 Lessons
 • 50 hours
3,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Selenium WebDriver with Java Basic to Advanced

New inWebsite Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khóa học Selenium Java này nhằm hướng dẫn cho những bạn mới chưa biết code Java đi từng bước từ cơ bản đến nâng cao. Khoá học này dùng để testing tự động cho Website. Rất thích hợp cho người mới bắt đầu.

  • Biết hoặc Không cần biết về code Java
  • Chuẩn bị máy tính cá nhân và Mạng tốt để học Online
  • Cài các phần mềm liên quan để học: Skype, IntelliJ IDE (community), Zalo, Telegram
   
 • 45 Lessons
 • 90 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Mobile Testing Automation with Appium and Java

New inMobile Testing

5.0 (30)

Mobile apps automation for IOS and Android using Appium on Real Devices

 
 
 
 

 • 30 Lessons
 • 60 hours
4,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

API Automation Testing with REST Assured using Java

New inAPI Testing

5.0 (30)

Xin chào các bạn. Khoá học API Automation Testing dành cho đối tượng ĐÃ BIẾT CODE Java. Sử dụng thư viện REST Assured hỗ trợ chạy test API automation kết hợp các thư viện bổ trợ khác hoàn thiện project.

  • Đã có kiến thức Java basic và OOP
  • Khoá này chúng ta học qua Video Record sẵn nhé
 • 20 Lessons
 • 40 hours
2,000,000 VND Đăng ký ngay

Created by Anh Tester

Mobile Automation Testing build Framework with Appium

New inMobile Testing

5.0 (30)

Mobile Automation from basics to Framework level with real-time examples using Appium

 • 20 Lessons
 • 45 giờ
3,000,000 VND Đăng ký ngay